Transitievergoeding arbeidscontract: hoe zit dat?

Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst eindigt, heeft onder omstandigheden recht op een wettelijk vastgestelde vergoeding. Dit wordt ook wel transitievergoeding genoemd, die bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken of voor eventuele scholing. Maar wat zijn de regels omtrent deze transitievergoeding: wanneer heeft de werknemer daar recht op en hoeveel bedraagt de transitievergoeding precies? De regels omtrent de transitievergoeding (tijdelijk contract) worden in deze blog achtereenvolgens besproken.

Transitievergoeding arbeidscontract: hoe zit dat?

Recht op transitievergoeding

Ingevolge art. 7:673 lid 1 BW heeft een werknemer recht op transitievergoeding, die ook voor niet werk-gerelateerde doeleinden mag worden ingezet. Art. 7:673 BW specificeert in welke gevallen een werkgever verplicht is deze uit te keren.

Einde arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever op initiatief van de werknemer
door opzegging recht op transitievergoeding geen recht*
door ontbinding recht op transitievergoeding geen recht*
van rechtswege zonder voortzetting recht op transitievergoeding geen recht*

* De werknemer heeft enkel recht op transitievergoeding als dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Dit is enkel het geval bij zeer ernstig gevallen zoals seksuele intimidatie en racisme.

Uitzonderingen

In sommige gevallen is een werkgever echter geen transitievergoeding verschuldigd. De uitzonderingen zijn:

  • de werknemer is jonger dan achttien jaar en minder dan twaalf uur per week gemiddeld heeft gewerkt;
  • de arbeidsovereenkomst met een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt wordt beëindigd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer;
  • de werkgever in staat van surseance of failliet is verklaard;
  • in de cao is vastgelegd dat je in plaats van transitievergoeding, een vervangende voorziening kunt ontvangen indien het ontslag heeft plaatsgevonden om bedrijfseconomische redenen. Aan deze vervangende voorziening hangen uiteraard bepaalde voorwaarden.

Omvang transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt per dienstjaar (vanaf de 1e werkdag), 1/3 van het bruto maandsalaris.

Voor alle resterende dagen, maar ook voor dienstverband dat korter dan een jaar heeft geduurd wordt de volgende formule gebruikt: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ).

Hoe hoog de transitievergoeding precies is, is dus afhankelijk van het salaris en de duur dat de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt. Als het gaat om het maandsalaris dienen daarbij ook de vakantiebijslag en andere toeslagen zoals bonussen en overwerkvergoedingen te worden opgeteld. Als het gaat om de arbeidsduur, dan dienen ook de opvolgende contracten van de werknemer bij dezelfde werkgever te worden opgeteld bij de berekening van het aantal dienstjaren. Ook contracten van een opvolgende werkgever, bijvoorbeeld als de werknemer aanvankelijk bij de werkgever heeft gewerkt middels een uitzendbureau, dienen te worden opgeteld. Als er een tussenpoos heeft plaatsgevonden van meer dan 6 maanden tussen twee arbeidscontracten van de werknemer, dan telt het oude contract niet meer mee bij de berekening van het aantal gewerkte dienstjaar voor de berekening van de transitievergoeding. De jaren dat de werknemer ziek is geweest worden ook meegeteld bij het aantal gewerkte dienstjaren. Indien een werknemer langdurig ziek is geweest met loonbetaling en de werkgever hem na twee jaar ontslaat, heeft de werknemer immers nog steeds recht op een transitievergoeding.

De maximale transitievergoeding die een werkgever dient uit te keren is € 84.000 (in 2021) en wordt jaarlijks aangepast. Indien de werknemer op basis van de bovenstaande rekenwijze boven dit maximale bedrag uitkomt ontvangt hij in 2021 dus slechts €84.000 transitievergoeding.

Per 1 januari 2020 geldt niet meer dat de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar moeten hebben geduurd voor een recht op transitievergoeding. Vanaf 2020 heeft iedere werknemer, dus ook een werknemer met een tijdelijk contract, vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding.

Bent u een werknemer en denkt u recht te hebben op een transitievergoeding (en heeft u deze niet ontvangen)? Of bent u een werkgever en vraagt u zich af of u verplicht bent u werknemer transitievergoeding uit te keren? Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met Law & More. Onze gespecialiseerde en deskundige advocaten op het gebied van arbeidsrecht helpen u graag verder.

Share