facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law and More Logo

Wanneer verjaart een vordering?

Als je na een lange tijd een openstaande schuld wilt innen, kan het risico bestaan dat de schuld is verjaard. Ook aanspraken op schadevergoeding of vorderingen kunnen verjaren. Hoe werkt verjaring, wat zijn verjaringstermijnen en wanneer beginnen deze te lopen?

Wat is verjaring?

Een vordering verjaart als de schuldeiser voor langere tijd geen actie onderneemt om te zorgen dat de vordering wordt betaald. Zodra de verjaringstermijn is verstreken, kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen via een rechter Dat betekent niet dat de vordering niet meer bestaat. De vordering wordt omgezet in een niet-afdwingbare natuurlijke verbintenis. De vordering kan op de volgende manieren alsnog worden ingelost.

  • Door vrijwillige betaling, of betaling “per ongeluk”
  • Door verrekening met een schuld aan de schuldenaar

Een vordering verjaart niet automatisch. Verjaring treedt pas in als de schuldenaar een beroep doet op de verjaringstermijn. Als hij dit vergeet, kan de vordering in bepaalde gevallen alsnog geïnd worden. Een van deze gevallen is een daad van erkenning. De schuldenaar verricht een daad van erkenning door een betalingsregeling te treffen of te vragen om uitstel. Ook wanneer hij een deel van de vordering betaalt, verricht de schuldenaar een daad van erkenning. Bij een daad van erkenning kan de schuldenaar geen beroep doen op verjaring, ook niet als de verjaringstermijn al jaren is verstreken.

Wanneer start de verjaringstermijn?

Op het moment dat een vordering opeisbaar wordt, start de verjaringstermijn. Het moment van opeisbaarheid is wanneer de schuldeiser nakoming van de vordering kan verlangen. In de voorwaarden van een lening wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat een lening van € 10.000, – maandelijks in delen van € 2.500, – wordt afgelost. In dat geval is € 2.500, – na één maand opeisbaar. Zolang de termijnen en rente netjes betaald worden, is de totale som niet opeisbaar. Ook geldt de verjaringstermijn nog niet voor de hoofdsom. Zodra een termijndatum is verstreken, wordt de termijn opeisbaar en gaat de verjaringstermijn voor de betreffende termijn lopen.

Hoe lang is de verjaringstermijn?

Verjaring na 20 jaar

De standaard verjaringstermijn is 20 jaar nadat de vordering is ontstaan of opeisbaar werd. Sommige vorderingen hebben een kortere verjaringstermijn, maar ook voor die vorderingen geldt toch een termijn van 20 jaar indien die in een gerechtelijk uitspraak zijn vastgesteld zoals in een vonnis van de rechter.

Verjaring na 5 jaar

Voor de volgende vorderingen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar (tenzij er een vonnis is):

  • een vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen (bijvoorbeeld een geldlening).
  • Een vordering tot periodieke betaling. U kunt denken aan betaling van rente, huur en loon of alimentatie. Voor elke betalingstermijn gaat een afzonderlijk verjaringstermijn lopen.
  • Een vordering uit onverschuldigde betaling. Stel dat u per ongeluk een girobetaling deed aan een onbekende, dan gaat de termijn in vanaf het moment dat de u daarmee bekend raakte en u ook de persoon van de ontvanger kent.
  • Een vordering tot betaling van schade of overeengekomen boete. De termijn van 5 jaar loopt vanaf de dag nadat zowel de schade als de dader bekend is.

Verjaring na 2 jaar

Voor consumentenkoop geldt een aparte regeling. Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak (iets wat je kunt zien en voelen, maar bij uitzondering valt ook elektriciteit hieronder), tussen een professionele verkoper en een consument (een koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf). Hieronder valt dus niet de levering van diensten, bijvoorbeeld een cursus, of een opdracht tot tuinonderhoud tenzij daarbij ook een zaak wordt geleverd.

In artikel 7:23 Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat de rechten van een koper op herstel of schadevergoeding vervallen als hij niet binnen bekwame tijd nadat hij heeft ontdekt (of had kunnen ontdekken) dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst voldoet, daarover heeft geklaagd. Wat een “bekwame tijd” is hangt af van de omstandigheden maar bij een consumentenkoop geldt dat een termijn van 2 maanden in ieder geval redelijk is. Vervolgens geldt dat de vorderingen van de koper verjaren 2 jaar na de ontvangst van de klacht.

Let op! Hieronder kan ook een geldlening vallen, die direct is afgesloten voor de koop van een stoffelijke zaak door een consument. Denk bijvoorbeeld een kredietovereenkomst ten behoeve van de aankoop van een auto voor privégebruik. Zolang de termijn worden betaald is de hoofdsom niet opeisbaar. Zodra om welke reden dan ook de hoofdsom wordt opgeëist, bijvoorbeeld door dat de schuldenaar niet meer betaald, gaat een verjaringstermijn van twee jaar lopen.

Het intreden van de verjaring

De verjaring treedt niet automatisch in. Daarmee wordt bedoeld dat de vordering ongewijzigd bestaat en geïncasseerd kan worden. Het is de schuldenaar die expliciet een beroep op de verjaringstermijn moet doen. Vergeet hij dat, en gaat hij alsnog over tot het doen van een daad van erkenning, bijvoorbeeld door alsnog een deel te betalen, uitstel te vragen of een betalingsregeling af te spreken, dan kan hij later geen beroep meer op die verjaring doen.

Doet de schuldenaar wel een geldig beroep op verjaring, dan kan een vordering niet meer leiden tot een gerechtelijk vonnis. Is er wel een gerechtelijk vonnis, dan kan deze (na 20 jaar) niet meer leiden tot executie door een deurwaarder. Het vonnis is dan zogezegd krachteloos.

Stuiting

Meestal wordt een verjaring gestuit doordat de schuldeiser de schuldenaar aanmaant te betalen of de overeenkomst op andere wijze na te komen. Stuiten doet men door vóór het einde van de verjaringstermijn de schuldeiser in kennis te stellen dat de vordering nog bestaat bijvoorbeeld via een aangetekende betalingsherinnering of aanmaning of een dagvaarding. De aanmaning of mededeling moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om een verjaring te stuiten. Zo moet deze altijd schriftelijk gedaan worden en moet de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehouden. Is het adres van de schuldenaar niet bekend, dan kan de stuiting geschieden via een openbaar advertentie in een regionaal of landelijk dagblad. Soms kan een vordering alleen gestuit worden door een rechtsvordering in te stellen, of moet kort na de schriftelijke stuiting een procedure worden opgestart. Het is raadzaam om bij deze ingewikkelde materie altijd een advocaat verbintenissenrecht te raadplegen.

Essentieel is dat de schuldeiser moet kunnen bewijzen dat de termijn is gestuit, indien de schuldenaar het verweer van de verjaring inroept. Heeft hij geen bewijs, en doet de schuldenaar dus een beroep op de verjaring dan kan de vordering niet worden meer afgedwongen.

Verlenging

Een verjaringstermijn kan worden verlengd in de periode dat er een algemeen beslag ligt op goederen van de schuldenaar door een faillissement. In die periode kan niemand verhaal nemen op de schuldenaar, dus heeft de wetgever bepaald dat de verjaringstermijn tijdens het faillissement niet kan eindigen. Na opheffing loopt de termijn echter weer door tot 6 maanden na einde faillissement als de verjaringstermijn tijdens of binnen 6 maanden na faillissement afloopt. Schuldeisers moeten goed de brieven van de curator in de gaten houden. Die stuurt elke schuldeiser, mitst aangemeld in het faillissement, een mededeling dat het faillissement is opgeheven.

Een vonnis van de rechter

Voor een vordering die is vastgesteld in een vonnis geldt ongeacht de verjaringstermijn in de wet, een termijn van 20 jaar. Maar die termijn geldt niet voor een renteschuld, die naast de veroordeling tot betaling van de hoofdsom is uitgesproken. Stel dat iemand is veroordeeld om € 1000,- te betalen, ook is hij veroordeeld om de wettelijke rente te betalen. Het vonnis kan 20 jaar tenenuitvoer worden gelegd. Voor de te betalen rente geldt echter gewoon de 5 jaar termijn. Wordt het vonnis dus pas na 10 jaar ten uitvoer gelegd en heeft geen stuiting plaatsgevonden, dan is de rente over de eerste 5 jaar verjaard. Let op! Voor stuiting geldt ook een uitzondering. Normaal gaat na stuiting weer een nieuwe termijn met dezelfde duur lopen. Dit geldt niet voor de 20 jaar termijn bij een gerechtelijk vonnis. Indien deze termijn, vlak voor het einde van de 20 jaar termijn wordt gestuit, gaat een nieuwe termijn van slechts 5 jaar lopen.

Weet u bijvoorbeeld niet zeker of dat uw vordering op uw schuldenaar is verjaard? Bent u er niet zeker van dat uw schuld aan uw schuldeiser nog wel door de schuldeiser is op te eisen in verband met een verjaringstermijn? Twijfel niet en neem contact op met onze advocaten. Wij helpen u graag verder!

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Cart Overview