facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Law & More B.V., gevestigd te Eindhoven, (hierna “Law & More”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht met het doel de beoefening van de advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene inkoopwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Law & More. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.

4. Law & More voert opdrachten uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten en verplicht zich, conform deze regels, tot geheimhouding van de van cliënt in het kader van de opdracht verkregen informatie.

5. Indien in verband met de aan Law & More opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Law & More vooraf overleggen met de cliënt. Law & More is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. Iedere aansprakelijkheid van Law & More is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,–. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Law & More gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. De cliënt vrijwaart Law & More ten aanzien van aanspraken van derden voor zover verband houdend met de opdracht.

7. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Law & More een honorarium (vermeerderd met BTW) verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Law & More is gerechtigd haar uurtarief periodiek aan te passen.

8. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen 30 dagen na factuurdatum bij Law & More te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.

9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft, dan is Law & More verplicht dit te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Dergelijke meldingen worden niet aan cliënt bekendgemaakt.

10. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Law & More is onderworpen aan het Nederlands recht.

11. De rechter in Oost-Brabant is bevoegd in geval een geschil wordt voorgelegd, met dien verstande dat Law & More bevoegd blijft geschillen voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien van deze forumkeuze geen sprake zou zijn.

12. Alle vorderingsrechten die de cliënt jegens Law & More kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

13. Declaraties van Law & More worden per e-mail of per gewone post aan cliënt verzonden en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen door Law & More te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht. Law & More is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Indien de cliënt declaraties niet tijdig betaalt is Law & More gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat zij is gehouden tot vergoeding van eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl