Algemene Voorwaarden

 1. Law & More gevestigd te Den Haag, (hierna “Law & More”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met het doel de beoefening van de advocatuur. Law & More is aangesloten bij het LCS netwerk van advocaten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene inkoopwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.
  Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Law & More. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten.
 3. Law & More voert opdrachten uit conform de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten en verplicht zich, conform deze regels, tot geheimhouding van de van cliënt in het kader van de opdracht verkregen informatie.
 4. De advisering van Law & More ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijk mededeling van Law & More ontvangt. Indien in verband met de aan Law & More opgedragen werkzaamheden derden moeten worden ingeschakeld, zal Law & More vooraf overleggen met de cliënt. Law & More is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Law & More is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met het bedrag van het onder de desbetreffende verzekering toepasselijke eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt verstrekt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 5.000,–. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door Law & More gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft. De cliënt vrijwaart Law & More ten aanzien van aanspraken van derden voor zover verband houdend met de opdracht.
 6. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Law & More een honorarium (vermeerderd met BTW) verschuldigd. Het honorarium wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
 7. Declaraties van Law & More worden per e-mail of per gewone post aan cliënt verzonden en betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Verrichte werkzaamheden kunnen door Law & More te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht. Law & More is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen schriftelijk gemotiveerd binnen 14 dagen na factuurdatum bij Law & More te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de declaratie definitief zonder protest is aanvaard.
 9. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Law & More is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden beslist door de bevoegde rechter in Den Haag.
 10. Alle vorderingsrechten die de cliënt jegens Law & More kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.