Wanneer u ons advocatenkantoor de opdracht geeft uw belangen te behartigen, leggen we dit neer in een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst beschrijft de afspraken die wij met u hebben besproken. Deze betreffen de werkzaamheden diewij voor u gaan verrichten, ons honorarium, de vergoeding van onkosten en de toepassing van onze algemene voorwaarden. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt rekening gehouden met de geldende regelgeving, waaronder de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Praktische zaken

Praktische zaken

De opdracht

Wanneer u ons advocatenkantoor de opdracht geeft uw belangen te behartigen, leggen we dit neer in een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst beschrijft de afspraken die wij met u hebben besproken. Deze betreffen de werkzaamheden diewij voor u gaan verrichten, ons honorarium, de vergoeding van onkosten en de toepassing van onze algemene voorwaarden. Bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt rekening gehouden met de geldende regelgeving, waaronder de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uw opdracht zal worden uitgevoerd door de advocaat waar u contact mee heeft, met dien verstande dat deze advocaat onderdelen van zijn werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid en toezicht door één van de andere advocaten, juristen of adviseurs mag laten uitvoeren. De advocaat zal hierbij handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Gedurende dit proces zal uw advocaat op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in uw zaak. Tenzij anders is afgesproken zullen wij zoveel mogelijk de te verzenden correspondentie aan u in concept voorleggen met het verzoek ons mede te delen of de inhoud juist is en u akkoord gaat met de verzending daarvan.

U bent vrij om de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. Wij zullen op basis van de bestede uren een einddeclaratie naar u toezenden. Indien een fixed fee is afgesproken en is er een begin is gemaakt met de werkzaamheden, kan deze fixed fee of een deel ervan helaas niet worden gerestitueerd.

Financiën

Financiën

Het is afhankelijk van de opdracht hoe de financiële afspraken gemaakt worden. Law & More is bereid om vooraf een inschatting of opgave van met de opdracht samenhangende kosten te geven. Dit kan soms in een vaste prijsafspraak resulteren. Wij houden rekening met de financiële positie van onze cliënten en zijn altijd bereid met onze cliënten mee te denken. De kosten van onze juridische dienstverlening die lang lopen en gebaseerd zijn op uurtarief worden periodiek in rekening gebracht. Bij de start van de werkzaamheden kunnen wij vragen om een voorschot. Dit is ter dekking van de eerste kosten. Dit voorschot wordt later verrekend. Mochten er minder uren zijn gewerkt dan overeenkomt met de hoogte van het voorschot dan wordt het niet gebruikte deel van het voorschot gerestitueerd voor zover het voorschot een aantal vooraf te betalen uren betreft. U ontvangt altijd een duidelijke specificatie van het aantal bestede uren en de werkzaamheden. U kunt hier altijd een toelichting over vragen bij uw advocaat. Het overeengekomen uurtarief is beschreven in de opdrachtbevestiging. Als niet anders is overeengekomen zijn genoemde bedragen exclusief BTW. Ook kan het zijn dat u kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, reis- en verblijfkosten en verzendkosten verschuldigd bent. Deze zogenaamde verschotten brengen wij apart bij u in rekening. In zaken die langer lopen dan één jaar kan jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexeringspercentage worden aangepast.

Graag vragen wij u om de declaratie van uw advocaat binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Als niet tijdig wordt betaald, zijn wij gerechtigd de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten. Als het u niet lukt de declaratie te voldoen binnen de gestelde termijn, verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken. Als daartoe voldoende aanleiding is, kunnen ter beoordeling van de advocaat nadere afspraken worden gemaakt. Deze worden schriftelijk vastgelegd.

Law & More is niet aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Derhalve biedt Law & More geen gesubsidieerde rechtsbijstand. Wilt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (“een toevoeging”), wordt u geadviseerd om contact op te nemen met een ander advocatenkantoor.

Identificatieplicht

In onze hoedanigheid van advocatenkantoor en fiscaal adviesbureau gevestigd in Nederland, zijn we verplicht om de Nederlandse en Europese anti witwas en fraude wetgeving (WWFT) na te komen die ons oplegt om duidelijk bewijs te verkrijgen over de identiteit van onze cliënt alvorens wij diensten kunnen leveren en een leveranciersrelatie kunnen starten. Het kan daarom zijn dat in dit kader een uittreksel van de Kamer van Koophandel en/of inzage of een kopie van een geldig legitimatiebewijs wordt gevraagd. Meer hierover kunt u lezen op Ken uw Klant Verplichtingen.

05.04.2019

Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 verplicht zijn om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van de persoonsgegeven van de UBO, zoals de naam en het economisch belang…

28.01.2019

Een vergoeding voor affectieschade was tot voor kort in het Nederlandse recht niet mogelijk. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, waarbij er sprake is van ernstig gewond raken of het overlijden van een naaste. De vergoeding heeft meer een symbolisch karakter, aangezien een vergoeding in werkelijkheid geen compensatie kan bieden voor het verdriet van een naaste…

07.01.2019

De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen te houden en de opwarming van de aarde te beperken. Dit akkoord gaat per 2020 in. Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten in Nederland…

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden samen met de overeenkomst van opdracht naar u toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden via Algemene Voorwaarden.

Klachtenregeling

Wij hechten grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. In het geval u desondanks ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening verzoeken wij u ons dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en te bespreken met uw advocaat. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Mocht het toch niet lukken om samen tot een oplossing te komen beschikt ons kantoor ook over een kantoorklachtenregeling. Deze kantoorklachtenregeling kunt u vinden op Kantoorklachtenregeling.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Partner / Advocaat

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advocaat

Yara-Knoops-photo-500-567

Yara Knoops

Legal Counsel

Sevinc Hoeben-Azizova

Sevinc Hoeben-Azizova

Legal Counsel

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

Maxim Hodak

Maxim Hodak

Partner / Advocaat

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advocaat

Yara-Knoops-photo-500-567

Yara Knoops

Legal Counsel

Sevinc Hoeben-Azizova

Sevinc Hoeben-Azizova

Legal Counsel

Wilt u weten wat Law & More als advocatenkantoor in Eindhoven voor u kan betekenen?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven