Wat te doen bij ongeoorloofde sound sampling?

Wat te doen bij ongeoorloofde sound sampling?

Sound sampling of muzieksampling is een tegenwoordig veelgebruikte techniek waarbij geluidsfragmenten elektronisch worden gekopieerd om ze, vaak in gewijzigde vorm, in een nieuw (muziek)werk te gebruiken, doorgaans met behulp van een computer. Op geluidsfragmenten kunnen echter verschillende rechten rusten, waardoor het zonder toestemming samplen […]

LEES VERDER
Wanneer is een advocaat verplicht?

Wanneer is een advocaat verplicht?

U heeft een dagvaarding ontvangen en moet binnenkort voor de rechter verschijnen die een oordeel zal vellen in uw zaak of wellicht wilt u zelf een procedure starten. Wanneer is het inschakelen van een advocaat om u bij te staan bij uw juridische geschil […]

LEES VERDER
Wat doet een advocaat?

Wat doet een advocaat?

Schade geleden door toedoen van een ander, aangehouden door de politie of willen opkomen voor je eigen rechten: diverse gevallen waarbij bijstand van een advocaat zeker geen overbodige luxe en in civiele zaken zelfs een verplichting is. Maar wat doet een advocaat precies en […]

LEES VERDER
Transitievergoeding tijdelijk contract: hoe zit dat?

Transitievergoeding arbeidscontract: hoe zit dat?

Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst eindigt, heeft onder omstandigheden recht op een wettelijk vastgestelde vergoeding. Dit wordt ook wel transitievergoeding genoemd, die bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken of voor eventuele scholing. Maar wat zijn de regels omtrent deze transitievergoeding: […]

LEES VERDER
Concurrentiebeding: wat moet u weten?

Concurrentiebeding: wat moet u weten?

Een concurrentiebeding, geregeld in art. 7:653 BW, is een vergaande beperking van de vrijheid van arbeidskeuze van de werknemer die een werkgever kan opnemen in een arbeidsovereenkomst. Daarmee kan de werkgever de werknemer immers verbieden om na het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst […]

LEES VERDER
De procedures van de Faillissementswet

De procedures van de Faillissementswet

Eerder schreven wij een blog over de omstandigheden waaronder een faillissement kan worden aangevraagd en hoe deze procedure verloopt. Naast het faillissement (geregeld in Titel I) kent de Failissementswet (hierna: ‘Fw’) nog twee andere procedures. Namelijk: de surseance van betaling (Titel II) en de […]

LEES VERDER
Algemene inkoopvoorwaarden: B2B

Algemene inkoopvoorwaarden: B2B

Als ondernemer sluit u regelmatig overeenkomsten. Ook met andere bedrijven. Vaak maken algemene voorwaarden deel uit van de overeenkomst. In de algemene voorwaarden worden (juridische) onderwerpen die bij iedere overeenkomst van belang zijn – zoals betalingscondities en aansprakelijkheden – geregeld. Indien u als ondernemer […]

LEES VERDER
Alles over de earn-out regeling

Alles over de earn-out regeling

Bij het verkopen van een onderneming komt van alles kijken. Een van de belangrijkste en moeilijkste elementen is vaak de verkoopprijs. De onderhandelingen kunnen hierbij bijvoorbeeld vastlopen omdat de koper niet bereid is om voldoende te betalen of niet genoeg financiering kan ontvangen. Een […]

LEES VERDER
Wat is een juridische fusie?

Wat is een juridische fusie?

Dat een aandelenfusie een overdracht van aandelen van de fuserende ondernemingen betreft, blijkt duidelijk uit de benaming. Ook de term bedrijfsfusie is sprekend omdat bepaalde activa en passiva van een bedrijf worden overgenomen door een ander bedrijf. Het begrip juridische fusie verwijst naar de […]

LEES VERDER
Een klacht indienen over de rechtbank

Een klacht indienen over de rechtbank

Het is belangrijk dat u vertrouwen heeft en houdt in de Rechtspraak. Daarom kunt u een klacht indienen als u vindt dat een rechtbank of een rechtbankmedewerker u niet correct heeft behandeld. U stuurt dan een brief naar het bestuur van die rechtbank. Dit […]

LEES VERDER
Uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell

Uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell

Met de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de zaak van Milieudefensie tegen Royal Dutch Shell PLC (hierna: ‘RDS’) is een mijlpaal bereikt in de klimaatrechtspraak. Voor Nederland is dit de volgende stap na de baanbrekende bevestiging van de Urgenda uitspraak door de […]

LEES VERDER
Donorovereenkomst: wat moet u weten?

Donorovereenkomst: wat moet u weten?

Bij het krijgen van een kind met behulp van een spermadonor komen verschillende aspecten erbij kijken, zoals het vinden van een geschikte donor of het inseminatieproces. Een ander belangrijk aspect in dit kader is de rechtsverhouding tussen de partij die via inseminatie zwanger wil […]

LEES VERDER
Overgang van Onderneming

Overgang van Onderneming

Als je van plan bent een onderneming aan een ander over te dragen of juist van een ander over te nemen, kun je je af vragen of deze overname ook geldt ten aanzien van het personeel. Afhankelijk van de reden waarom het bedrijf wordt […]

LEES VERDER
De licentieovereenkomst

De licentieovereenkomst

Intellectuele eigendomsrechten heb je om je creaties en ideeën te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik door derden. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als je je creatie wilt commercialiseren, kun je echter wel willen dat anderen hier gebruik van kunnen maken. Hoe ver wil je hun gebruiksrechten […]

LEES VERDER
De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna ‘RvC’) is een orgaan van de BV en de NV dat een toezichthoudende functie heeft op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming (art. 2:140/250 lid […]

LEES VERDER
Wat zijn uw rechten als huurder?

Wat zijn uw rechten als huurder?

Iedere huurder heeft recht heeft een tweetal belangrijke rechten: het recht op woongenot en het recht op huurbescherming. Waar wij het eerste recht van de huurder in samenhang met de verplichtingen van de verhuurder hebben besproken, kwam het tweede recht van de huurder in […]

LEES VERDER
Huurbescherming Image

Huurbescherming

Wanneer u in Nederland een woonruimte huurt, heeft u automatisch recht op huurbescherming. Hetzelfde geldt voor uw mede- en onderhuurders. In beginsel omvat de huurbescherming een tweetal aspecten: huurprijsbescherming en huurbescherming tegen beëindiging van de huurovereenkomst in die zin van dat de verhuurder niet […]

LEES VERDER
In 10 stappen scheiden

In 10 stappen scheiden

Het is moeilijk om de knoop door te hakken en te bepalen of u gaat scheiden. Heeft u eenmaal besloten dat dit toch de enige oplossing is, dan begint het proces pas echt. Er moet van alles geregeld worden en emotioneel zal het ook […]

LEES VERDER
Verplichtingen van de verhuurder Image

Verplichtingen van de verhuurder

Een huurovereenkomst kent verschillende aspecten. Een belangrijk aspect daarvan is de verhuurder en de verplichtingen die hij jegens de huurder heeft. Als uitgangspunt met betrekking tot de verplichtingen van de verhuurder geldt ‘het genot dat de huurder ingevolge de huurovereenkomst mag verwachten’. De verplichtingen […]

LEES VERDER
Tegenstrijdig belang bestuurder Image

Tegenstrijdig belang bestuurder

Bestuurders van een vennootschap dienen zich ten alle tijden te richten naar het belang van de vennootschap. Wat als bestuurders besluiten moeten maken waar hun eigen persoonlijke belangen bij betrokken zijn? Welk belang prevaleert en wat wordt een bestuurder geacht te doen in een […]

LEES VERDER
Eigendomsvoorbehoud Image

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben, aldus het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent allereerst dat anderen het eigendomsrecht van die persoon moeten respecteren. Als gevolg van dit recht is het namelijk aan de eigenaar om te bepalen […]

LEES VERDER
Bescherming bedrijfsgeheimen: wat moet u weten? Image

Bescherming bedrijfsgeheimen: wat moet u weten?

Sinds 2018 geldt in Nederland de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Daarmee wordt de uitvoering gegeven aan de Europese Richtlijn inzake de harmonisatie van de regels betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. Met de invoering van de Europese Richtlijn wordt beoogd om […]

LEES VERDER
Internationaal draagmoederschap Image

Internationaal draagmoederschap

Wensouders kiezen er in de praktijk steeds vaker voor om een draagmoederschapstraject te starten in het buitenland. Hiervoor kunnen zij verschillende redenen hebben, welke allemaal verbonden zijn aan de onzekere positie van de wensouders onder Nederlands recht. Deze worden hieronder kort besproken. In dit […]

LEES VERDER
Draagmoederschap in Nederland Image

Draagmoederschap in Nederland

Zwangerschap is helaas niet vanzelfsprekend voor elke ouder met een kinderwens. Naast de mogelijkheid van adoptie, kun je als wensouder in dat geval een beroep doen op een draagmoeder. Op dit moment is het draagmoederschap nog niet wettelijk geregeld in Nederland, wat de rechtspositie […]

LEES VERDER
Ouderlijk gezag Image

Ouderlijk gezag

Wanneer een kind wordt geboren heeft de moeder van het kind automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Behoudens de gevallen waarin de moeder op dat moment zelf nog minderjarig is. Als de moeder tijdens de geboorte van het kind getrouwd is met haar […]

LEES VERDER
Wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen

Wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen

Nederland telt tot op heden drie rechtsvormen van personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV). Zij worden vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB), de agrarische sector en de dienstverlening gebruikt en vinden alle drie hun basis in […]

LEES VERDER