facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law and More Logo

Category

Nieuws

Nieuws

UBO register in Nederland in 2020

Op grond van Europese regelgeving zijn lidstaten verplicht om een UBO-register in te stellen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende. Het UBO-register in Nederland treedt vanaf 2020 in werking. Dit brengt met zich mee dat ondernemingen en rechtspersonen vanaf 2020 verplicht zijn om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van de persoonsgegeven van de UBO, zoals de naam en het economisch belang, wordt dan via het register openbaar. Er zijn wel waarborgen opgesteld voor de bescherming van de privacy van de UBO’s.

UBO register in Nederland in 2020

De instelling van het UBO-register is gebaseerd op de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, die betrekking heeft op het tegengaan van financieel-economische criminaliteit als witwassen en financiering van terrorisme. Het UBO register draagt hieraan bij door transparantie te geven over de persoon die de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming of rechtspersoon is. De UBO is altijd een natuurlijke persoon die de gang van zaken binnen de onderneming bepaald, al dan niet achter de schermen.

Het UBO register zal onderdeel worden van het handelsregister en zal dan ook onder het beheer van de Kamer van Koophandel vallen.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Nieuws

Vergoeding affectieschade…

Een vergoeding voor affectieschade was tot voor kort in het Nederlandse recht niet mogelijk. Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, waarbij er sprake is van ernstig gewond raken of het overlijden van een naaste. De vergoeding heeft meer een symbolisch karakter, aangezien een vergoeding in werkelijkheid geen compensatie kan bieden voor het verdriet van een naaste.

Op 18 december 2013 werd er door staatssecretaris Teeven in de Tweede Kamer aangegeven dat er een nieuw wetsvoorstel zou komen dat voorzag in vergoedingen van affectieschade. Dit wetsvoorstel is op 16 juli 2015 ingediend en is uiteindelijk op 10 april 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. Er werd al jarenlang gepleit om de positie van naasten te verbeteren om zo te helpen bij de verwerking. Deze vergoeding leidt tot erkenning van het verdriet en genoegdoening voor degenen die de emotionele gevolgen dragen van een ongeval.

Vergoeding affectieschade bij ongeval

Voor ondernemers betekent dit dat naasten recht kunnen hebben op een vergoeding wanneer een slachtoffer door een bedrijfsongeval overlijdt of ernstig blijvend letsel oploopt en de ondernemer hiervoor aansprakelijk is. Als naasten gelden:

  • de partner van het slachtoffer
  • de kinderen
  • de stiefkinderen
  • de ouders

De vergoedingen bij affectieschade kunnen per situatie verschillen. Het kan gaan om bedragen tussen de € 12.500 en € 20.000. De wet affectieschade treedt in werking per 1 januari 2019.

Nieuws

Het Nederlandse Klimaatakkoord

De laatste weken wordt veel over het klimaatakkoord gesproken. Voor veel mensen is het echter onduidelijk wat het klimaatakkoord precies is en inhoud. Het begint allemaal bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is een afspraak tussen bijna alle landen ter wereld om klimaatverandering tegen te houden en de opwarming van de aarde te beperken. Dit akkoord gaat per 2020 in. Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten in Nederland bepaalde afspraken gemaakt worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een Nederlands Klimaatakkoord. Het grote doel van het klimaatakkoord is om in Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten dan dat we in 1990 deden. Hierbij wordt vooral aandacht besteedt aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. Bij de totstandkoming van het klimaatakkoord zijn verschillende partijen betrokken. Zo zitten onder andere overheden, werkgevers, vakbonden en milieuorganisatie aan tafel. Deze organisaties zijn over verschillende sectortafels verdeeld, namelijk elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en landgebruik en mobiliteit.

Het-Nederlandse-Klimaatakkoord

Om de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs te behalen, moeten er maatregelen genomen worden. Het is duidelijk dat het nemen van dergelijke maatregelen kosten met zich meebrengt. Het uitgangspunt hierbij is dat de transitie naar minder CO2 uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet blijven. De lasten moeten op rechtvaardige wijze verdeeld worden om het draagvlak te behouden. Elke sectortafel heeft de opdracht gekregen om een aantal tonnen CO2 te besparen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een nationaal klimaatakkoord. Op dit moment is er een voorlopig klimaatakkoord opgesteld. Niet elke partij die aan de onderhandelingstafel heeft gezeten, is op dit moment echter bereid om dit akkoord te ondertekenen. Onder andere een aantal milieuorganisatie en de FNV zijn het niet eens met de afspraken zoals in het voorlopige klimaatakkoord opgenomen zijn. Deze ontevredenheid heeft vooral betrekking op de voorstellen op het vlak van de industrie. Het bedrijfsleven zou volgens de organisaties harder aangepakt moeten worden, zeker omdat de industrie voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk is. Op dit moment zou de gewone burger meer met de kosten en gevolgen geconfronteerd worden dan de industrie. Daar zijn voorgenoemde organisaties het niet mee eens. Wanneer het akkoord niet aangepast worden, zullen dus niet alle organisaties hun handtekening onder het uiteindelijke akkoord zetten. Bovendien moeten de voorgestelde afspraken uit het voorlopige klimaatakkoord nog doorgerekend worden en moeten de Tweede en de Eerste Kamer hiermee instemmen. Het is dus duidelijk dat de lange onderhandelingen over het klimaatakkoord nog niet tot een bevredigend resultaat geleid hebben en het zou nog wel even kunnen duren voordat er een definitief klimaatakkoord is bereikt.

Smartnewz picture
Nieuws

Consumentenbescherming bij algemene voorwaarden

Ondernemers die producten verkopen of diensten verlenen, maken vaak gebruik van algemene voorwaarden om de verhouding met de afnemer van het product of de dienst te regelen. Wanneer de afnemer een consument is, geniet deze consumentenbescherming. Consumentenbescherming is in het leven geroepen om de ‘zwakke’ consument te beschermen tegen de ‘sterke’ verkoper. Om te bepalen of een afnemer consumentenbescherming geniet, moet eerst bepaald worden wat een consument is. Een consument is een natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent of een natuurlijke persoon die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit handelt. Een consument is dus kortgezegd iemand die een product koop of dienst afneemt voor niet-bedrijfsmatige, persoonlijke doeleinden.

Consumentenbescherming bij algemene voorwaarden houdt in dat ondernemers niet zo maar alles in hun algemene voorwaarden op mogen nemen. Wanneer een bepaling onredelijk bezwarend is, dan geldt deze bepaling niet voor de consument. In het Burgerlijk Wetboek zijn een zogenaamde zwarte en grijze lijst opgenomen. In de zwarte lijst staan bepalingen die altijd onredelijk bezwarend zijn, in de grijze lijst staan bepalingen die meestal (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn. Bij een bepaling uit de grijze lijst moet de onderneming aantonen dat deze bepaling wel redelijk is. Hoewel het altijd aangeraden wordt om de algemene voorwaarden goed door te nemen, wordt de consument door de Nederlandse wet ook beschermd tegen onredelijke bepalingen.

Smartnewz picture
Nieuws

Veel mensen ondertekenen een contract zonder de inhoud te begrijpen

Veel mensen ondertekenen een contract zonder de inhoud te begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen een contract ondertekenen, zonder de inhoud daarvan daadwerkelijk te begrijpen. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om huur-of koopcontracten, arbeidscontracten en ontslagovereenkomsten. De reden voor het niet snappen van contracten kan vaak gezocht worden in het taalgebruik; contracten bevatten vaak veel juridische termen en ambtelijk taalgebruik. Daarnaast blijkt dat veel mensen een contract ook niet goed lezen voordat zij dit ondertekenen. Hierbij worden vooral vaak de ‘kleine lettertjes’ vergeten. Mensen zijn hierdoor niet op de hoogte van eventuele addertjes onder het gras en kunnen juridische problemen krijgen. Deze juridische problemen hadden veelal voorkomen kunnen worden als mensen het contract goed zouden begrijpen. Omdat het vaak gaat om contracten die grote gevolgen met zich mee kunnen brengen, is het erg belangrijk dat u de gehele inhoud van het contract begrijpt voordat u uw handtekening zet. Hiervoor kunt u juridisch advies inwinnen. Law & More helpt u graag met het doornemen van uw contracten.

Smartnewz picture
Nieuws

Ziektewet na arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten na zwangerschap?

Ziektewet na arbeidsongeschiktheid als gevolg van psychische klachten na zwangerschap? Op grond van artikel 29a ZW heeft de vrouwelijke verzekerde die ongeschikt is voor het verrichten van haar arbeid recht op een uitkering op grond van de Ziektewet, als de oorzaak van haar arbeidsongeschiktheid is gelegen in zwangerschap of bevalling. Als die arbeidsongeschiktheid zich openbaart in de vorm van psychische klachten werd in het verleden slechts zelden een verband met de zwangerschap of bevalling aangenomen. Recente jurisprudentie wijst op een kentering op dit punt.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Smartnewz picture
Nieuws

Voor het eerst in Nederland heeft iemand een paspoort zonder geslachtsaanduiding

Voor het eerst in Nederland heeft iemand een paspoort zonder geslachtsaanduiding. Mevrouw Zeegers voelt zich noch man noch vrouw en wil dat dit ook zo in het paspoort komt te staan. De rechtbank in Limburg besloot eerder dit jaar dat geslacht geen kwestie van geslachtskenmerken maar van genderidentiteit is. Mevrouw Zeegers mag daarom als eerste Nederlander een neutrale ‘X’ in haar paspoort. Deze ‘X’ komt in plaats van de ‘V’ die voorheen haar geslacht aanduidde.

Mevrouw Zeegers begon tien jaar geleden met de strijd voor een genderneutraal paspoort:

‘De vermelding ‘vrouw’ voelde niet goed. Het is juridisch verwrongen werkelijkheid die niet kloppend is aan de natuurlijke werkelijkheid. De natuur heeft mij neutraal op de wereld gezet’.

Dat Zeegers een X in het paspoort krijgt, betekent niet dat iedereen dat zonder meer kan krijgen. Iedereen die geen M of V meer wil in het paspoort moet dit individueel via de rechtbank af te dwingen.

https://nos.nl/artikel/2255409-geen-m-of-v-maar-x-eerste-genderneutrale-paspoort-uitgereikt.html

Smartnewz picture
Nieuws

Kabinet wil pensioen automatisch verdelen bij echtscheiding

Het kabinet wil dat partners bij een echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars pensioen. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil medio 2019 een voorstel in de Tweede Kamer hierover bespreken. De komende tijd werkt hij het voorstel verder uit met marktpartijen zoals de pensioensector, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

In de huidige opzet hebben de partners twee jaar om aanspraak te maken op hun deel van het pensioen. Doen ze dit niet binnen deze tijd, dan moeten ze dit zien te regelen met hun ex-partner.

“Echtscheiding is een moeilijke situatie waarbij je veel aan je hoofd hebt en pensioen is een ingewikkeld onderwerp. De verdeling kan en moet eenvoudiger. Het doel is dat kwetsbare partners beter beschermd worden”, aldus de minister.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

Smartnewz picture
Nieuws

Reiziger beter beschermd tegen faillissement van reisaanbieder

Voor veel mensen zal het een nachtmerrie zijn: de vakantie waar u het hele jaar zo hard voor heeft gewerkt, gaat niet door omdat de reisaanbieder failliet gaat. Door nieuwe wetgeving is de kans dat dit u overkomt gelukkig kleiner geworden. Op 1 juli 2018 zijn namelijk nieuwe regels in werking getreden waardoor reizigers in meer gevallen beschermd zijn tegen het faillissement van de reisaanbieder. Tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving waren alleen consumenten die een pakketreis geboekt hadden beschermd tegen faillissement van de reisaanbieder. In de huidige samenleving stellen reizigers hun reis echter steeds vaker zelf samen, waarbij zij elementen van verschillende reisaanbieders samenvoegen tot één reis. De nieuwe regels spelen in op deze ontwikkeling door ook reizigers die zelf hun reis samenstellen te beschermen bij faillissement van de reisaanbieder(s). In sommige gevallen vallen bovendien ook zakelijke reizigers onder de reikwijdte van deze bescherming. De nieuwe regels gelden voor alle reizen die op of na 1 juli 2018 zijn geboekt. Let op: deze bescherming is alleen van toepassing bij het faillissement van de reisaanbieder en is niet van toepassing bij vertraging of stakingen.

Lees meer: https://www.acm.nl/nl/publicaties/reiziger-beter-beschermd-tegen-faillissement-reisaanbieder

Smartnewz picture
Nieuws

Het verschil tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer een aantal maanden van kracht. Toch is er nog onduidelijkheid met betrekking tot de betekenis van bepaalde begrippen in de AVG. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, terwijl dit toch kernbegrippen van de AVG zijn. Volgens de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke de (rechts)persoon of organisatie die het doel en de middelen van de gegevensverwerking bepaalt. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt dus waarom persoonsgegevens verwerkt worden. Daarnaast bepaalt de verwerkingsverantwoordelijke in principe ook met welke middelen de gegevensverwerking plaatsvindt. In de praktijk is de partij die zeggenschap heeft over de gegevensverwerking dus al snel de verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerker is volgens de AVG een afzonderlijke (rechts)persoon of organisatie die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke, en onder diens verantwoordelijkheid, persoonsgegevens verwerkt. Bij een verwerker moet altijd de vraag gesteld worden of deze de verwerking van persoonsgegevens uitvoert voor zichzelf of ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke. De vraag wie verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker is, kan soms een puzzel zijn. Uiteindelijk kan het beste de volgende toets aangehouden worden: wie heeft de uiteindelijke zeggenschap over het doel en de middelen van de gegevensverwerking?

Smartnewz picture
Nieuws

Toename oneerlijke handelspraktijken via telefoon

Er wordt steeds vaker melding gedaan van oneerlijke handelspraktijken door middel van telefonische verkoop. Dit constateert de Autoriteit Consument & Markt, de onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. Mensen worden steeds vaker telefonisch benaderd met zogenaamde aanbiedingen voor kortingsacties, vakanties en prijsvragen. Deze aanbiedingen zijn vaak onduidelijk geformuleerd, waardoor consumenten uiteindelijk meer moeten betalen dan zij verwachten. Dit telefonische contact wordt bovendien gevolgd door agressieve incassopraktijken. Daarnaast worden ook mensen die alleen hebben ingestemd met het ontvangen van informatie sterk onder druk gezet om te betalen. De Autoriteit Consument en Markt adviseert personen die telefonisch benaderd worden met dergelijke aanbiedingen om het gesprek te beëindigen, nee te zeggen en in geen geval rekeningen te betalen.

Lees meer: https://rechtennieuws.nl/56668/acm-toename-oneerlijke-handelspraktijken-via-telefonische-verkoop/

Smartnewz picture
Nieuws

Auteursrecht: wanneer is content openbaar?

Het intellectuele eigendomsrecht is volop in ontwikkeling en heeft de afgelopen tijd een enorme groei meegemaakt. Dit is onder andere terug te zien in het auteursrecht. Bijna iedereen zit tegenwoordig op Facebook, Twitter of Instagram of heeft een eigen website. Mensen maken dus veel meer eigen content, die vaak openbaar geplaatst wordt. Bovendien wordt er ook veel vaker dan vroeger inbreuk gemaakt op het auteursrecht, bijvoorbeeld doordat foto’s gepubliceerd worden zonder toestemming van de eigenaar en doordat men via internet gemakkelijker toegang heeft tot illegale content.

Het openbaar maken van content heeft in relatie tot het auteursrecht een belangrijke rol gespeeld in drie recente arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het ging in deze zaken om de invulling van het begrip ‘openbaar maken aan het publiek’. Expliciet werd de vraag gesteld of de volgende handelingen vallen onder het begrip ‘openbaar maken’:

  • Het plaatsen van een hyperlink naar illegaal geplaatste, uitgelekte foto’s
  • Het verkopen van mediaspelers die toegang bieden tot digitale content zonder toestemming van rechthebbenden
  • Het faciliteren van een systeem aan de hand waarvan gebruikers beschermde werken kunnen traceren en downloaden (The Pirate Bay)

‘Openbaar maken’ moet volgens het hof niet technisch, maar functioneel benaderd worden. Verwijzingen naar auteursrechtelijk beschermde werken die ergens anders staan opgeslagen, worden door de Europese rechter gelijkgesteld aan bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een illegaal gekopieerde dvd.[1] In dergelijke gevallen kan er sprake zijn van een inbreuk op het auteursrecht. We zien binnen het auteursrecht dus een ontwikkeling waarbij meer praktisch gekeken wordt naar de manier waarop consumenten content tot zich nemen.

Lees meer: http://assets.budh.nl/advocatenblad/pdf/ab_10_2017.pdf

[1]  Sanoma/GeenStijl: ECLI:EU:C:2016:644; BREIN/Filmspeler: ECLI:EU:C:2017:300; BREIN/Ziggo & XS4ALL: ECLI:EU:C:2017:456.

Smartnewz picture
Nieuws

Polen geschorst als lid Europees netwerk voor rechtspraak

Het Europese Netwerk voor Raden van de Rechtspraak (ENCJ) heeft Polen geschorst als lid. De ENCJ zegt dat door recente hervormingen vraagtekens kunnen worden gezet bij de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht. De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de afgelopen jaren een serie omstreden hervormingen doorgevoerd. Die geven de regering meer invloed over de rechterlijke macht. De ENCJ zegt dat “extreme omstandigheden” de schorsing van Polen noodzakelijk maken.

Lees meer: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

Nieuws

Negatieve en valse Google reviews

Het plaatsen van negatieve en valse Google reviews kwam een ontevreden klant van een kinderdagverblijf zeer duur te staan. De klant plaatste anoniem en onder verschillende aliassen negatieve recensies die betrekking hadden op het kinderdagverblijf en haar directie. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat de plaatster niet gemotiveerd heeft weersproken dat zij in strijd heeft gehandeld met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, en zij daarmee jegens het kinderdagverblijf een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Met als gevolg dat de plaatster bijna 17.000 euro aan schade en overige kosten dient te betalen.

2018-01-13

Nieuws

Privacygevoelige telecommunicatie in de toekomst beter grondwettelijk beschermd

Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk, dat ziet op een betere grondwettelijke bescherming van e-mail en andere vormen van privacygevoelige telecommunicatie.

Volgens lid 2 van artikel 13 van de Grondwet is het telefoon- en telegraafgeheim onschendbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen in de telecommunicatie verdient het artikel aanpassing. Het voorstel voor de nieuwe tekst luidt: “ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheimen”.

De procedure om artikel 13 van de Grondwet aan te passen is in gang gezet.

Nieuws

Nieuwe regels voor reclame voor de elektronische sigaret zonder nicotine

Sinds 1 juli 2017 is het verboden om te adverteren voor zowel de elektronische sigaret zonder nicotine als voor kruidenmengsels voor de waterpijp. De nieuwe verbodsregels zijn van toepassing op iedereen. Op deze wijze gaat de regering verder met het beschermen van kinderen onder de 18 jaar. Zo mag vanaf 1 juli 2017 de elektronische sigaret ook niet meer als prijs te winnen zijn op kermissen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is aangewezen om op de toepassing van de nieuwe regels toe te zien.

Nieuws

De Rotterdamse haven en TNT hebben last van een wereldwijde hacker aanval

Op 27 juni 2017 zijn wereldwijd bedrijven getroffen door een IT-storing door een aanval met ransomware.

In Nederland meldden APM (het grootste Rotterdamse containeroverslagbedrijf), TNT en medicijnfabrikant MSD het uitvallen van hun IT-systeem door het virus genaamd “Petya”. Het computervirus begon in Oekraïne, waar banken, overheidsbedrijven en het elektriciteitsnet van Oekraïne getroffen werden en verspreidde zich daarna over de wereld.

Volgens directeur Dave Maasland van het cybersecuritybedrijf ESET, is de gebruikte ransomware vergelijkbaar met het WannaCry-virus. In tegenstelling tot zijn voorganger versleutelt het de gegevens niet, maar vernietigt deze onmiddellijk.

Het incident bevestigt eens te meer de noodzaak tot publiek-private samenwerking op het gebied van cyber security.

2017-06-27

Nieuws

Google moet recordboete van 2,42 miljard EUR betalen. Mogelijk komen er nog twee zaken

De Europese Commissie heeft beschikt dat Google een boete van 2,42 miljard EUR moet betalen wegens schending van de EU-antitrustregels.

Het agentschap van de EU geeft aan dat Google haar eigen Google Shopping producten bevoordeelt ten nadele van andere productaanbieders. Bij aanklikken verschijnen de producten van Google Shopping aan de top van de pagina met zoekresultaten, terwijl de zoekalgoritmen van Google ervoor zorgen dat aanbod van concurrerende diensten doelbewust lager in de resultaten verschijnt. Binnen 90 dagen moet Google zijn zoekalgoritmen veranderen. Gebeurt dit niet, dan krijgt Google een straf opgelegd tot 5% van de gemiddelde dagelijkse mondiale omzet van Alphabet. Alphabet is de moedermaatschappij van Google.

De EU commissaris voor mededingingsbeleid Margrethe Vestager zegt dat wat Google deed en doet illegaal is. Deze beslissing vormt een precedent voor toekomstige onderzoeken op dit gebied.

De Europese Commissie onderzoekt nog twee zaken waar Google volgens de Europese Commissie haar machtspositie heeft misbruikt: het Android-besturingssysteem en AdSense.

2017-06-27

Nieuws

Europese Commissie eist inzage in door intermediairs voor hun cliënten…

Europese Commissie eist inzage in door intermediairs voor hun cliënten ontworpen constructies voor belastingontwijking.

Landen lopen jaarlijks belastinginkomsten mis door veelal grensoverschrijdende belastingconstructies die belastingadviseurs, accountants, banken en advocaten (intermediairs) ontwerpen voor hun cliënten. Om transparantie te bevorderen en deze belastingen te kunnen innen stelt de Europese Commissie voor deze intermediairs vanaf 1 januari 2019 te verplichten hun constructies aan de belastingdiensten bekend te maken voordat deze door hun cliënten worden geïmplementeerd. De aangeleverde documenten zullen voor de belastingdiensten toegankelijk worden gemaakt via een centrale databank. De regels zijn alomvattend: zij gelden voor alle intermediairs, alle constructies en alle landen. Aan intermediairs die de gegevens niet aanleveren zullen sancties worden opgelegd. Het voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

2017-06-22

Nieuws

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 – iedereen nodig om Nederland digitaal veilig te houden

Cybersecuritybeeld Nederland 2017 – iedereen nodig om Nederland digitaal veilig te houden.

We kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder internet. Het maakt het leven gemakkelijk maar aan de andere kant brengt het veel risico’s mee. Technologieën ontwikkelen zich snel; tegelijkertijd stijgt de cybercriminaliteit.

Dijkhoff (demissionair staatssecretaris) merkt op in Cybersecuritybeeld Nederland 2017 dat de digitale weerbaarheid in Nederland niet up-to-date is. Volgens Dijkhoff is iedereen – overheid, bedrijfsleven en burgers – nodig om Nederland digitaal veilig te houden. Publiek-private samenwerking, investeren in kennis en onderzoek, de oprichting van een speciaal fonds – het zijn de belangrijkste werkterreinen in de sfeer van cybersecurity.

Lees meer: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/21/digitale-weerbaarheid-nederland-blijft-achter-op-groeiende-dreiging

2017-06-21

Nieuws

Nederland is een innovatieleider in Europa

Volgens de European Innovation Scoreboard van de Europese Commissie, krijgt Nederland  27 indicatoren voor innovatiekracht. Nederland staat nu op de vierde plek (2016 – vijfde plek), en is samen met Denemarken, Finland en het Verenigd Koninkrijk in 2017 als innovatieleider aangeduid.

Volgens de Nederlandse Minister van Economische Zaken zijn we tot dit resultaat gekomen omdat staat, universiteiten en bedrijven in Nederland nauw samen werken. Eén van de criteria van Het European Innovation Scoreboard voor de beoordeling van de staten was dan ook ‘publiek-private samenwerking’. Vermeldenswaardig is bovendien dat de investeringen voor innovaties in Nederland het hoogst van Europa zijn.

Bent u geïnteresseerd in  Het European Innovation Scoreboard 2017? U kunt alles nalezen op de website van de Europese Commissie.

2017-06-20

Nieuws

Belasting: vroeger en nu

Belasting: vroeger en nu. De geschiedenis van belasting begint in de Romeinse tijd. Volk dat woonde op grondgebied van het Romeinse Rijk moest belasting betalen. De eerste belastingregels in Nederland verschijnen in 1805. Het basisprincipe van belasting was geboren: het inkomen. De inkomstenbelasting werd in 1904 geformaliseerd.

BTW, inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, milieubelasting – het zijn allemaal belastingen die we in deze moderne tijd betalen. We betalen belasting aan de rijksoverheid en aan gemeenten. Met de inkomsten kan het Ministerie van Infrastructuur onder meer zorgen voor de dijken; of provincies voor het openbaar vervoer.

Economen discussiëren nog steeds over vragen als: wie moeten belasting betalen? Wat is de grens? Waar moeten de inkomsten aan besteed worden? Een staat zonder belastingen kan niet zorgen voor haar burgers.

Nieuws

Bent u Nederlander en wilt u trouwen in het buitenland?

Voor menig Nederlander zal het een droom zijn: trouwen op een mooie locatie in het buitenland, misschien wel op je geliefde vaste vakantiebestemming in Griekenland of Spanje. Als je als Nederlander wil gaan trouwen in het buitenland, moet je echter vaak aan een groot aantal formaliteiten voldoen en aan een groot aantal vragen denken. Mag je als niet-inwoner bijvoorbeeld wel in dat land trouwen? En welke documenten heb je allemaal nodig om te kunnen trouwen? En vergeet de legalisatie en de vertaalslag niet. Zo moet je  bijvoorbeeld zorgen voor een beëdigde vertaling als je akte niet in het Engels, Frans of Duits is.

Wilt u meer weten over het immigratierecht? Neem contact op met onze immigratie advocaten.

Nieuws

Het minimumloon verandert

Het minimumloon in Nederland hangt af van de leeftijd van een werknemer. De regels omtrent het minimumloon kunnen jaarlijks verschillen. Zo is de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon per 1 juli 2017 22.

Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand (voor werknemers van 22 jaar en ouder).

2017-05-30

Nieuws

Juridische procedures zijn bedoeld om een oplossing voor een probleem te vinden…

Juridische procedures zijn bedoeld om een oplossing voor een probleem te vinden, maar bereiken doorgaans het tegenovergesteld; zo blijkt uit een onderzoek van Nederlands onderzoeksinstituut HiiL. Problemen worden steeds minder vaak opgelost, nu het traditionele procesmodel (het zogenaamde tournooimodel) partijen juist uit elkaar drijft. Als gevolg hiervan pleit de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak voor het invoeren van experimenteerbepalingen, waarmee rechter procedures op andere manieren kunnen voeren.

22-05-2017

Nieuws

Niet alleen op Twitter en Instagram is de hashtag populair…

Niet alleen op Twitter en Instagram is de hashtag populair. Steeds vaker gebruikt men ook in een handelsmerk een hashtag. In 2016 is het aantal handelsmerken met een hashtag ervoor wereldwijd zelfs gestegen met 64%. Een goed voorbeeld hiervan is de handelsnaam ‘#getthanked’ van T-Mobile. Het claimen van een hashtag als handelsmerk is overigens niet altijd even makkelijk. Zo moet een hashtag bijvoorbeeld direct linken naar het product of de dienst van de aanvrager.

Wilt u meer weten over het intellectueel eigendomsrecht? Neem contact op met onze advocaten.

19-05-2017

Nieuws

Telefoongebruik in het buitenland

Het is tegenwoordig al een stuk minder gebruikelijk dat men met een (onbedoeld) hoge telefoonrekening van enkele honderden euro’s thuiskomt van die welverdiende vakantie binnen Europa. De kosten van het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland zijn met meer dan 90% gedaald ten opzichte van de afgelopen 5 tot 10 jaar. Door de inspanningen van de Europese Commissie, worden de roamingkosten (kosten die kortgezegd worden gemaakt zodat jouw provider het netwerk van een buitenlandse provider mag gebruiken) binnen de EU op 15 juni 2017 zelfs helemaal afgeschaft. Vanaf die datum wordt het buitenlandse verbruik binnen Europa net als de gebruikelijke kosten tegen normaal tarief afgetrokken van je bundel.

24-04-2017

Nieuws

Als het aan de Nederlandse minister…

Als het aan de Nederlandse minister Asscher ligt, krijgt iedereen die het wettelijk minimumloon verdient straks hetzelfde vaste bedrag per uur. Momenteel kan het minimum uurloon in Nederland namelijk nog afhankelijk zijn van het aantal uren dat gewerkt wordt en de sector waarin men werkt. Het wetsvoorstel is vanaf vandaag beschikbaar voor internetconsultatie, wat betekent dat iedere geïnteresseerde (individuen, bedrijven en instellingen) zijn of haar reactie op het wetsvoorstel kan geven.

Nieuws

Boekt u uw vakanties weleens online?

Boekt u uw vakanties weleens online? Dan is de kans groot dat u aanbiedingen tegenkomt die veel mooier ogen dan ze uiteindelijk blijken te zijn, met de nodige frustratie als gevolg. Twee derde van de boekingswebsites voor vakanties blijkt namelijk onbetrouwbaar te zijn, zo volgt uit een screening van de Europese Commissie en de EU-instanties voor consumentenbescherming. Zo is de getoonde prijs vaak niet gelijk aan de definitieve prijs, zijn promotieaanbiedingen soms in werkelijkheid niet beschikbaar, is het totaalbedrag onduidelijk of wordt onduidelijk omgesprongen met het werkelijke kameraanbod. De betrokken websites zijn daarom door de EU-instanties verzocht om in overeenstemming met de geldende regels te handelen.

20-04-2017

Nieuws

Nederlandse minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft in een nieuw wetsvoorstel…

Nederlandse minister Blok (Veiligheid en Justitie) heeft in een nieuw wetsvoorstel, dat vandaag voor consultatie op internet is geplaats, de wens opgenomen de houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem te laten zijn. Zij zijn straks te identificeren via hun effectenrekening. De aandelen kunnen dan alleen nog worden verhandeld via een effectenrekening die wordt aangehouden bij een tussenpersoon. Op deze wijze wordt het opsporen van personen die betrokken zijn bij bijvoorbeeld witwassen of de financiering van terrorisme vergemakkelijkt. Hiermee volgt het Nederlandse kabinet de aanbevelingen van het FATF.

14-04-2017

1 2
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl