Compliance

In de huidige maatschappij is het belang van compliance steeds belangrijker geworden. Compliance is afgeleid van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent ‘voldoen aan’ of naleven’. Op juridisch vlak houdt compliance in dat er voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Dit is voor elke onderneming en instelling van groot belang. Wanneer de geldende wet- en regelgeving niet nageleefd wordt, kunnen er namelijk maatregelen opgelegd worden vanuit de overheid. Dit varieert van het opleggen van een bestuurlijke boete of last onder dwangsom tot het intrekken van een vergunning of het instellen van strafrechtelijk onderzoek. Hoewel compliance betrekking kan hebben op alle bestaande wet- en regelgeving, speelt compliance de laatste jaren voornamelijk een rol in het financiële recht en het privacyrecht.

Compliance binnen het financiële recht

Compliance is van groot belang voor financiële instellingen. De laatste jaren hebben de overheid en financiële toezichthouders steeds meer regels opgelegd aan financiële instellingen. In Nederland kennen we onder andere de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Deze wetten zijn opgesteld om misstanden als witwassen, terrorismefinanciering, fraude en handelen met voorwetenschap te herkennen en te voorkomen, maar het bevorderen van de integriteit van het financiële stelsel in Nederland en het voorkomen van financiële schandalen behoort ook tot de doelstellingen van deze wetten.

Bij financiële instellingen kan het gaan om beleggingsondernemingen, banken en geldwisselkantoren, maar ook om instellingen die belastingadvies verstrekken en boekhouding doen of cliënten adviseren of bijstaan bij het oprichten van een onderneming. De kans is dus groot dat de gewone ondernemer te maken krijgt met bovenstaande wetten en ervoor moet zorgen dat zijn organisatie hieraan compliant is. Wanneer instellingen niet aan de wettelijke regels voldoen, kunnen toezichthoudende organisaties, zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank, ingrijpende maatregelen nemen die er zelfs toe kunnen leiden dat de instelling haar werkzaamheden niet meer uit kan voeren. Dit geeft aan hoe belangrijk compliance is binnen het financiële recht.

Compliance binnen het privacyrecht

Compliance binnen het privacyrecht is de afgelopen jaren ook een steeds grotere rol gaan spelen. Dit is voornamelijk het gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Sinds deze verordening van kracht is, moeten instellingen zich aan strengere regels houden en hebben burgers meer rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. De AVG is, kort gezegd, van toepassing wanneer er persoonsgegevens verwerkt worden door een organisatie. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat deze informatie ofwel direct betrekking heeft op iemand, ofwel direct naar deze persoon te herleiden is.

Vrijwel elke instelling krijgt te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Hiervan is bijvoorbeeld al sprake wanneer de loonadministratie verwerkt wordt of wanneer er klantgegevens opgeslagen worden. Verwerking van persoonsgegevens heeft namelijk zowel betrekking op klanten als op het eigen personeel van de onderneming. Bovendien geldt de plicht om aan de AVG te voldoen zowel voor bedrijven als voor maatschappelijke instellingen als sportverenigingen of stichtingen. Het bereik van de AVG is dus zeer groot. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende organisatie met betrekking tot naleving van de AVG. Wanneer een organisatie niet voldoet aan de AVG, kan de Autoriteit Persoonsgegevens onder andere boetes opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot wel duizenden euro’s. Compliance met de AVG is dan ook van belang voor elke organisatie.

Onze diensten

Het team van Law & More zorgt ervoor dat u compliant bent met alle wet- en regelgeving op het gebied van het financiële recht en het privacyrecht. Onze specialisten verdiepen ons in uw organisatie, onderzoeken welke wet- en regelgeving op uw organisatie van toepassing is en stellen vervolgens een plan op om ervoor te zorgen dat u op alle fronten aan deze regels voldoet. Daarnaast kunnen onze specialisten ook als compliance-manager voor u optreden. Het is namelijk niet alleen nodig om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de geldende regels, het is ook van belang dat u aan de snel veranderende wet- en regelgeving blijft voldoen. Law & More volgt alle ontwikkelingen in het financiële recht en privacyrecht op de voet en speelt hier onmiddellijk op in. Hierdoor kunnen wij u garanderen dat uw organisatie compliant is en in de toekomst ook blijft.