facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Bezwaar of beroep tegen de beslissing van de ind

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de IND, kunt u daartegen bezwaar maken of in beroep gaan. Dat kan er eventueel toe leiden dat u een positieve beslissing op uw aanvraag krijgt.

Bezwaar

Negatieve beslissing op uw aanvraag

De IND geeft een beslissing op uw aanvraag in de vorm van een beschikking. Indien een negatieve beslissing op uw aanvraag is genomen, hetgeen betekent dat u geen verblijfsdocument krijgt, kan u bezwaar indienen. Tegen de hieronder genoemde aanvragen staat bezwaar open:

  • Visum kort verblijf
  • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  • Verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd
  • Verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd of EU-langdurige ingezetene
  • Erkenning als referent
  • Verzoek tot naturaliseren (Nederlandse nationaliteit)

De procedure van bezwaar

Bij afwijzing van uw aanvraag door de IND wordt in de beschikking aangegeven of u het bezwaar in Nederland mag afwachten. Indien u in Nederland de bezwaarprocedure mag afwachten, kunt u bij het IND-loket een afspraak maken voor een verblijfsaantekening. De verblijfsaantekening wordt in uw paspoort geplaatst. Het is een sticker die aantoont dat u gedurende uw procedure in Nederland mag blijven.

Indien in de beschikking staat dat u uw bezwaarprocedure niet in Nederland mag afwachten, moet u Nederland verlaten. Als u het bezwaar toch in Nederland wilt afwachten, kunt u een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen.

In het bezwaarschrift schrijft u waarom u bezwaar maakt tegen de beslissing van de IND. Het bezwaarschrift stuurt u tezamen met een kopie van de beschikking naar het vermelde postadres in de beschikking. U kunt het bezwaar ook laten maken door onze advocaten. In dat geval kunnen wij optreden als uw contactpersoon voor de IND.

Wanneer de IND uw bezwaarschrift heeft ontvangen, sturen zij u een brief waarin de ontvangstdatum van het bezwaar wordt genoteerd alsmede de beslistermijn voor het bezwaar. Indien er documenten ontbreken of onjuist zijn, ontvangt u eveneens een brief van de IND waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren.

Vervolgens neemt de IND een beslissing op het bezwaarschrift. Indien het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, krijgt u een positieve beslissing op de door u gedane aanvraag. In het geval uw bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard, betekent dit echter dat uw gedane aanvraag vooralsnog wordt afgewezen. Indien u het hier niet mee eens bent, staat beroep open bij de rechter.

Bezwaar maken tegen een positieve beslissing op uw aanvraag

U kunt ook bezwaar maken indien uw aanvraag voor een verblijfsvergunning is goedgekeurd, maar u het niet eens bent met een onderdeel van de beschikking. Na het ophalen van uw verblijfsvergunning bij een IND-loket, kunt u bezwaar maken. In dit geval heeft u een termijn van vier weken om bezwaar te maken, te rekenen vanaf het moment dat u het verblijfsdocument kreeg.

Beroep

Wanneer uw bezwaarschrift ongegrond is verklaard, staat beroep open bij de rechter. U dient binnen vier weken nadat een beslissing op uw bezwaar is genomen het formulier Verzoekschrift/beroepschrift regulier ingevuld te versturen naar het Centraal Inschrijfbureau Vreemdelingenzaken (CIV).

Of u het beroep mag afwachten in Nederland wordt aangegeven in de beschikking op bezwaar van de IND. Eveneens als in de situatie van bezwaar, geldt dat u een verblijfsaantekening kan krijgen indien u het beroep in Nederland mag afwachten. Indien u het beroep niet in Nederland mag afwachten, moet u Nederland verlaten. U kunt desalniettemin een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen, zodat u het beroep in Nederland kunt afwachten.

Nadat u het formulier heeft ingevuld en opgestuurd, geeft u in het beroepschrift aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de IND op uw bezwaar. U dient het beroepschrift in binnen de daarvoor door de rechtbank gegeven termijn. De IND kan middels een verweerschrift reageren op uw beroepschrift. Hierna zal een zitting plaatsvinden.

In beginsel zal de rechter binnen zes weken uitspraak doen. Indien de rechter meer tijd nodig heeft, stelt hij partijen daarvan tijdig op de hoogte. Indien uw beroep gegrond wordt verklaard, kan de rechter oordelen dat:

  • De IND het bezwaar opnieuw moet behandelen en de IND een nieuw besluit neemt waarbij de IND de uitspraak van de rechter in acht neemt
  • De rechtsgevolgen van het besluit van de IND in stand blijven
  • De rechter zelf een besluit neemt

Gelijk krijgen van de rechter betekent echter niet dat u zekerheid krijgt over de verblijfsvergunning. Vaak zal de IND met inachtneming van de uitspraak van de rechter een nieuw besluit nemen. Dit besluit kan echter nog steeds resulteren in een besluit waarin u geen verblijfsvergunning krijgt.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van Immigratierecht en kunnen u helpen bij het bezwaar of beroep. Wij helpen u graag in dit proces. Ook voor andere vragen kunt u terecht bij Law & More.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl