facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Erkenning als referent

Ondernemingen halen regelmatig werknemers uit het buitenland naar Nederland. Erkenning als referent is verplicht indien uw onderneming een verblijfsvergunning wilt aanvragen voor een van de volgende verblijfsdoelen: kennismigrant, onderzoekers in de zin van Richtlijn EU 2016/801, studie, au pair of uitwisseling.

Wanneer vraagt u erkenning als referent aan?

Bij de IND kunt u als onderneming erkenning als referent aanvragen. De vier categorieën waarvoor de erkenning als referent kan worden aangevraagd zijn: arbeid, onderzoek, studie of uitwisseling.

Bij arbeid kan worden gedacht aan verblijfsvergunningen met arbeid als doel als zijnde kennismigrant, het verrichten van arbeid in loondienst, seizoensarbeid, lerend werken, overplaatsen binnen een onderneming, of verblijf in geval van sprake is van een houder van de Europese Blauw Kaart. In geval van onderzoek gaat het om verblijfsvergunningen met onderzoek als bedoeld in Richtlijn EU 2016/801 als doel. Voor de categorie studie gaat het om verblijfsvergunningen met studie als doel. Tot slot gaat het bij de categorie uitwisseling om een verblijfsvergunning met culturele uitwisseling of au pair als doel.

De voorwaarden voor erkenning als referent

Bij de beoordeling van de aanvraag voor erkenning als referent gelden de volgende voorwaarden:

  1. Inschrijving in het Handelsregister;

Uw onderneming dient ingeschreven te staan in het Handelsregister.

  1. De continuïteit en solvabiliteit van uw onderneming is voldoende gewaarborgd;

Dit betekent dat uw onderneming gedurende een langere tijd in staat is om aan alle financiële verplichtingen te voldoen (continuïteit) en dat de onderneming financiële tegenvallers kan opvangen (solvabiliteit).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan advies geven aan de IND inzake de continuïteit en solvabiliteit van een onderneming. Bij startende ondernemers maakt de RVO gebruik van een puntensysteem van maximaal 100 punten. Een startende ondernemer is een onderneming die nog geen anderhalf jaar bestaat of nog geen anderhalf jaar bedrijfsactiviteiten heeft verricht. De startende onderneming moet minimaal 50 punten hebben voor een positief advies van de RVO. Bij voldoende punten, en dus een positief advies, wordt de onderneming erkend als referent.

Het puntensysteem bestaat uit twee onderdelen, te weten: inschrijving in de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK) en het ondernemingsplan. Eerst kijkt de RVO of de onderneming is ingeschreven in de KvK. Daarbij wordt ook gekeken of er wisselingen van bijvoorbeeld aandeelhouders of vennoten hebben plaatsgevonden sinds de aanvraag voor erkenning als referent, maar ook of sprake is geweest van overname, surseance of faillissement.

Daarna wordt getoetst aan het ondernemingsplan. De RVO beoordeelt het ondernemingsplan aan de hand van drie criteria: marktpotentie, organisatie en financiering van de onderneming.

Bij beoordeling van het eerste criterium, de marktpotentie, kijkt de RVO naar het product of de dienst en wordt er een marktanalyse opgesteld. Het product of de dienst wordt getoetst aan de kenmerken, toepassing, marktbehoefte en de unique selling points. De marktanalyse wordt toegespitst op de eigen specifieke bedrijfsomgeving en is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. De marktanalyse richt zich onder meer tot de potentiële klanten, concurrenten, toetredingsbarrières, prijsbeleid en risico’s.

Vervolgens gaat de RVO over tot beoordeling van het tweede criterium, de organisatie van de onderneming. De RVO beoordeelt de organisatiestructuur van de onderneming en de verdeling van de competenties.

Het laatste criterium, de financiering, beoordeelt de RVO aan de hand van de solvabiliteit, omzet en liquiditeitsprognose. Van belang is dat de onderneming eventuele toekomstige financiële moeilijkheden kan opvangen voor een periode van drie jaar (solvabiliteit). Daarnaast dient de omzetprognose aannemelijk te zien en dient deze aan te sluiten op de marktpotentie. Tot slot dient – binnen een periode van drie jaar – de kasstroom uit de feitelijke bedrijfsactiviteiten positief te zijn (liquiditeitsprognose).

  1. Uw onderneming is niet failliet of heeft geen surseance gekregen;
  2. De betrouwbaarheid van de aanvrager of van de direct of indirect bij de onderneming betrokken natuurlijke of rechtspersonen of ondernemingen staat voldoende vast;

De volgende voorbeelden dienen ter illustratie van situaties waarin de IND oordeelt dat geen sprake is van betrouwbaarheid:

  • Indien uw onderneming of de daarbij betrokken (rechts)personen in het jaar voor de aanvraag voor erkenning als referent drie keer failliet zijn gegaan.
  • Uw onderneming een fiscale vergrijpboete heeft gekregen in de vier jaar voor de aanvraag voor erkenning als referent.
  • Uw onderneming drie of meer boetes heeft gekregen op grond van de Vreemdelingenwet, Wet arbeid vreemdelingen of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in de vier jaar voor de aanvraag voor erkenning als referent.

Naast voornoemde voorbeelden kan de IND ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen ter beoordeling van de betrouwbaarheid.

  1. De erkenning als referent van de aanvrager of van de direct of indirect bij die onderneming betrokken rechtspersonen of ondernemingen binnen een periode van vijf jaar direct voorafgaand aan de aanvraag is ingetrokken;
  2. De aanvrager voldoet aan de vereisten die verband houden met het doel waarvoor de vreemdeling in Nederland verblijft of wil verblijven, waaronder in ieder geval kan worden verstaan de aansluiting bij en naleving van een gedragscode.

Naast bovenstaande voorwaarden waaraan voldaan moet zijn, bestaan er aanvullende voorwaarden voor de categorieën onderzoek, studie en uitwisseling.

De procedure ‘erkenning als referent’

Indien uw onderneming voldoet aan de zojuist beschreven voorwaarden, kunt u de erkenning als referent aanvragen bij de IND door middel van het invullen van het aanvraagformulier ‘Erkenning als referent’. U verzamelt alle documenten die vereist zijn bij het meesturen van deze aanvraag. De complete aanvraag inclusief de gevraagde documenten bij het formulier stuurt u schriftelijk naar de IND.

Nadat u de aanvraag voor erkenning als referent heeft verstuurd, ontvangt u van de IND een brief met de kosten voor de aanvraag. Indien u de aanvraag heeft betaald, heeft de IND een termijn van 90 dagen om een beslissing op uw aanvraag te nemen. Deze beslistermijn kan worden verlengd in het geval uw aanvraag niet compleet is of indien extra onderzoek is vereist.

De IND neemt vervolgens een beslissing over de aanvraag voor erkenning als referent. Indien uw aanvraag is afgewezen, kunt u bezwaar maken. In het geval de onderneming als referent is erkend, wordt u ingeschreven in het Openbaar register erkend referenten op de website van de IND. Uw onderneming blijft referent tot u de erkenning opzegt of in het geval u niet langer voldoet aan de voorwaarden.

De verplichtingen als erkend referent

Als erkend referent heeft u een informatieplicht. Ingevolge deze informatieplicht dient de erkend referent de IND binnen vier weken op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de situatie. De wijzigingen kunnen verband houden met de situatie van de vreemdeling en de erkenning als referent. Deze wijzigingen dienen middels het meldingsformulier aan de IND gemeld te worden.

Als erkend referent dient u eveneens de informatie over de vreemdeling te bewaren in uw administratie. Deze informatie dient u gedurende vijf jaar te bewaren, te rekenen vanaf het moment dat u niet langer de erkend referent van de vreemdeling bent. Als erkend referent heeft u dus een administratie- en bewaarplicht. De informatie over de vreemdeling dient u te kunnen overleggen aan de IND.

Verder heeft u als erkend referent een zorgplicht jegens de vreemdeling. Zo dient u de vreemdeling te informeren over de voorwaarden inzake toegang en verblijf alsmede andere relevante voorschriften.

Tevens bent u als erkend referent verantwoordelijk voor de terugkeer van de vreemdeling. Aangezien de vreemdeling de referent van zijn familielid is, bent u niet verantwoordelijk voor de terugkeer van het familielid van de vreemdeling.

Tot slot controleert de IND of de erkend referent voldoet aan zijn of haar verplichtingen. In dit kader kan een bestuurlijke boete worden opgelegd of kan de erkenning als referent worden geschorst of worden ingetrokken door de IND.

De voordelen van erkenning als referent

Indien uw onderneming is erkend als referent, gaat dat gepaard met enkele voordelen. Als erkend referent heeft u geen verplichting om een minimum of maximum aantal aanvragen per jaar in te dienen. Bovendien hoeft u bijgaand aan uw aanvraagformulier minder bewijsstukken in te dienen en kunt u verblijfsvergunningen online aanvragen. Tot slot wordt getracht om op een aanvraag van een erkend referent binnen een termijn van twee weken te beslissen. Het zijn van een erkend referent vergemakkelijkt daarmee het traject om een verblijfsvergunning aan te vragen voor werknemers uit het buitenland.

Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van immigratierecht en voorzien u graag van advies. Heeft u hulp nodig bij de aanvraag voor erkenning als referent of heeft u andere vragen naar aanleiding van dit artikel? Ook dan staan de advocaten bij Law & More voor u klaar.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl