Privacygevoelige telecommunicatie in de toekomst beter grondwettelijk beschermd

Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk, dat ziet op een betere grondwettelijke bescherming van e-mail en andere vormen van privacygevoelige telecommunicatie.

Volgens lid 2 van artikel 13 van de Grondwet is het telefoon- en telegraafgeheim onschendbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen in de telecommunicatie verdient het artikel aanpassing. Het voorstel voor de nieuwe tekst luidt: “ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheimen”.

De procedure om artikel 13 van de Grondwet aan te passen is in gang gezet.

Share