Privacy is een grondrecht en stelt zowel particulieren als ondernemingen in staat om regie te houden over hun gegevens. Door de toename van Europese en de nationale wet- en regelgeving en de strenge controles op naleving daarvan door de toezichthouders kunnen de ondernemingen en instellingen tegenwoordig nauwelijks om privacy recht heen.

PRIVACYRECHT ADVOCAAT
VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

PRIVACYRECHT ADVOCAAT. VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES LAW & MORE ADVOCATEN

Check Verfrissend anders. Focus op klant.

Check Law & More werkt snel, efficiënt en resultaatgericht.

Check Wij zijn bereikbaar. Ook vandaag.

Privacyrecht

Privacy is een grondrecht en stelt zowel particulieren als ondernemingen in staat om regie te houden over hun gegevens. Door de toename van Europese en de nationale wet- en regelgeving en de strenge controles op naleving daarvan door de toezichthouders kunnen de ondernemingen en instellingen tegenwoordig nauwelijks om privacy recht heen. Het bekendste voorbeeld van wet- en regelgeving waaraan bijna iedere onderneming of instelling dient te voldoen is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is in de hele Europese Unie werking getreden. In Nederland zijn aanvullende regels neergelegd in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De kern van de AVG en de UAVG is gelegen in het feit dat iedere onderneming dan wel instelling die persoonsgegevens verwerkt, zorgvuldig en transparant met die persoonsgegevens dient om te gaan.

Het AVG-proof maken van uw onderneming is weliswaar van groot belang, maar juridisch complex. Of het nu gaat om klantgegevens, gegevens van personeel of gegevens van derden, de AVG stelt strenge eisen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en versterkt bovendien de rechten van personen van wie gegevens verwerkt worden. De advocaten van Law & More zijn op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking tot het (steeds veranderende) privacy recht. Onze advocaten verdiepen zich in de manier waarop u met persoonsgegevens omgaat en brengen uw interne processen en gegevensverwerking in kaart. Voorts kijken onze advocaten in hoeverre uw onderneming voldoende volgens de toepasselijke AVG-wetgeving is ingericht en wat de eventuele verbeterpunten zijn. Op deze wijzen helpt Law & More u graag om uw organisatie AVG-proof te maken en te houden.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Het privacyrecht van Law & More

AVG image

AVG

Met de invoering van de AVG zijn de wetten aangescherpt.
Is uw onderneming daar op voorbereid?

Functionaris voor Gegevensbescherming image

Functionaris voor
Gegevensbescherming

Wij helpen u met het aanstellen van
een Functionaris voor Gegevensbescherming

Data Protection Impact Assessment image

Data Protection
Impact Assessment

Wij kunnen een analyse doen om de risico‘s van
uw gegevensverwerking in kaart te brengen

Verwerking van data image

Verwerking van data

Welke data verwerkt uw bedrijf? Voldoet deze
verwerking aan de AVG? Wij staan u bij

“Tijdens de kennismaking

werd mij meteen duidelijk

dat Law & More een duidelijk

plan van aanpak heeft”

Toepassingsbereik en toezicht

De AVG is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Op het moment dat uw onderneming gegevens verzamelt waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, heeft uw onderneming te maken met de AVG. Van verwerking van persoonsgegevens is voorts sprake wanneer bijvoorbeeld een loonadministratie van uw werknemers wordt bijgehouden, afspraken met klanten geregistreerd worden of wanneer gegevens in de zorg worden uitgewisseld. Verder kunt u denken aan de volgende situaties: het uitvoeren van marketingactiviteiten of meten dan wel registreren van productiviteit of computergebruik van werknemers. Gelet op het voorgaande is het onvermijdelijk dat uw onderneming te maken krijgt met privacywetgeving.

In Nederland geldt het uitgangspunt dat men erop moet kunnen vertrouwen dat ondernemingen en instellingen zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Immers, in onze huidige maatschappij speelt digitalisering een steeds grotere rol en brengt steeds vaker verwerking van gegevens in digitale vorm met zich mee. Hierdoor kunnen serieuze risico’s met betrekking tot de waarborging van onze privacy ontstaan. Daarom beschikt de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), over vergaande controle- en handhavingsbevoegdheden. Voldoet uw onderneming niet aan de geldende AVG wetgeving, dan riskeert ze al snel een last onder dwangsom of een flinke boete, dan kan oplopen tot wel twintig miljoen euro. Daarnaast dient uw onderneming, bij onzorgvuldig gebruik van persoonsgegevens rekening te houden met slechte publiciteit en schadevergoedingsacties van gedupeerden.

Privacyrecht en AVG

Inventarisatie en privacy beleid

Om dergelijke ingrijpende gevolgen dan wel maatregelen van de toezichthouder te voorkomen, is het voor uw onderneming of instellingen van belang om over een privacy beleid te beschikken teneinde aan AVG te voldoen. Alvorens over te gaan tot samenstelling van een privacy beleid, is het belangrijk om te inventariseren hoe uw onderneming of instelling in het kader van privacy ervoor staat. Daarom heeft Law & More het volgende stappenplan opgesteld:

Stap 1: Breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt
Stap 2: Stel vast wat het doel en de grondslag voor gegevensverwerking is
Stap 3: Bepaal hoe de rechten van betrokkenen gewaarborgd worden
Stap 4: Evalueer of en op welke wijze u toestemming vraagt, krijgt en registreert
Stap 5: Bepaal of u verplicht bent een Data Protection Impact Assessment uit te voeren
Stap 6: Bepaal of u een Functionaris voor Gegevensbescherming aan moet stellen
Stap 7: Stel vast hoe uw onderneming omgaat met datalekken en de meldplicht
Stap 8: Controleer uw verwerkersovereenkomsten
Stap 9: Bepaal onder welke toezichthouder uw organisatie valt

Wanneer u deze analyse heeft verricht, dan kan worden bepaald welke risico’s op overtreding van de privacywetgeving zich voordoen binnen uw onderneming. Daarop kan voorts in uw privacy beleid worden geanticipeerd. Bent u op zoek naar ondersteuning in dit proces? Neem dan contact op met Law & More. Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van privacy recht en kunnen uw onderneming of instelling bijstaan met de volgende diensten:

• Het adviseren en het beantwoorden van uw juridische vragen: wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een datalek en hoe gaat u daarmee om?
• Het analyseren van uw gegevenswerking aan de hand van de doelen en grondslagen uit de AVG en vaststellen van specifieke risico’s: voldoet uw onderneming of instelling aan de AVG en welke juridische maatregelen moet u eventueel nog nemen?
• Het opstellen en beoordelen van documenten, zoals uw privacy beleid of verwerkersovereenkomsten.
• Het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments.
• Het bijstaan in juridische procedures en in handhavingstrajecten door de AP.

Wilt u graag juridische ondersteuning van een advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven

16.10.2018

Het verschil tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is alweer een aantal maanden van kracht. Toch is er nog onduidelijkheid met betrekking tot de betekenis van bepaalde begrippen in de AVG. Het is bijvoorbeeld niet voor iedereen duidelijk wat het verschil is tussen een verwerkingsverantwoordelijke en een verwerker, terwijl dit toch kernbegrippen van de AVG zijn. Volgens de AVG is de verwerkingsverantwoordelijke…

06.03.2018

Met ingang van 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Met de inwerkingtreding van de AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker. Ondernemingen krijgen te maken met meer en strengere regels met betrekking tot data protectie. De inwerkingtreding van de AVG heeft echter ook tot gevolg dat er verschillende vragen naar boven komen. Voor ondernemingen kan het onduidelijk zijn welke gegevens precies…

12.07.2017

Op 12 juli 2017 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk, dat ziet op een betere grondwettelijke bescherming van e-mail en andere vormen van privacygevoelige telecommunicatie. Volgens lid 2 van artikel 13 van de Grondwet is het telefoon- en telegraafgeheim onschendbaar. Gezien de huidige ontwikkelingen in de telecommunicatie verdient het artikel aanpassing…