facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Bestuursrecht advocaat

 

BESTUURSRECHT ADVOCAAT

VRAAG EEN GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK AAN

KIES VOOR DE BESTUURSRECHT ADVOCATEN VAN LAW & MORE

Check Duidelijk

Check Persoonlijk en goed bereikbaar

Check Uw belang voorop

Neem Contact Op
OF BEL +31 40 369 06 80

Gemakkelijk-bereikbaar-icon

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede-en-snelle-communicatie-icon

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak en komen met een doelgericht plan van aanpak

Persoonlijke-aanpak-icon

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door onze cliënten beoordeeld met een 9.4 gemiddeld

Bestuursrecht advocaat

Snelmenu

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers en ondernemingen tegenover de overheid. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier de overheid beslissingen neemt en wat u kunt doen als u het met zo’n beslissing niet eens bent. Besluiten van de overheid staan dus centraal in het bestuursrecht. Deze besluiten kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Daarom is het belangrijk dat u meteen actie onderneemt wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid die bepaalde gevolgen voor u heeft. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het volgende: uw vergunning wordt ingetrokken of er wordt handhavend opgetreden tegen u. Dit zijn allemaal situaties waartegen u bezwaar kunt maken. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat uw bezwaar wordt afgewezen. U heeft dan ook het recht om beroep in te stellen tegen de afwijzing van uw bezwaar. Dit gebeurt door het indienen van een beroepschrift. De bestuursrecht advocaten van Law & More kunnen u hierbij adviseren en ondersteunen.

Algemene Wet Bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in de meeste bestuursrechtelijke zaken vaak het wettelijk kader. In de Awb is vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn.

Tom Meevis image

MANAGING PARTNER / ADVOCAAT
tom.meevis@lawandmore.nl
BEL +31 40 369 06 80

Bedrijfsjurist

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Interim jurist

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Immigratie advocaat Image

Due diligence

Wij behandelen zaken die te maken hebben met toelating, verblijf, uitzetting en vreemdelingen

Advocaat ondernemingsrechtAdvocaat ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

De advocaten vanLaw & More zijnbetrokken en kunnenzich goed inlevenin het probleemvan de cliënt“

Vergunningen

U kunt met het bestuursrecht in aanraking komen als u een vergunning nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning zijn of een drank- en horecavergunning. Het komt in de praktijk regelmatig voor dat aanvragen voor vergunningen ten onrechte worden geweigerd. Hiertegen wordt op zijn beurt weer bezwaar gemaakt door burgers. Deze beslissingen omtrent vergunningen zijn juridische beslissingen. De overheid is bij het nemen van besluiten gebonden aan regels die betrekking hebben op de inhoud en de wijze van totstandkoming van de besluiten. Het is verstandig om juridische bijstand te hebben als u bezwaar maakt tegen een afwijzing van uw vergunning aanvraag. Deze regels komen namelijk tot stand op grond van de wettelijke regels die gelden in het bestuursrecht. Door een advocaat in de arm te nemen, kunt u er zeker van zijn dat de procedure correct verloopt, zowel bij bezwaar, beroep als in hoger beroep.

Bij sommige besluiten is het niet mogelijk om bezwaar te maken. In dergelijke procedures wordt de mogelijkheid geboden om na een ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen. Een zienswijze is een reactie die u als belanghebbende aan het bevoegd gezag kunt sturen als reactie op een ontwerp-besluit. De overheid kan dan met de naar voren gebrachte zienswijze rekening houden wanneer het definitieve besluit wordt genomen. Het is dus verstandig om juridisch advies bij onze bestuursrecht advocaten in te winnen, alvorens u overgaat tot het indienen van uw zienswijzen.

Wat cliënten over ons zeggen

[show-testimonials orderby=’date’ order=’ASC’ limit=’1′ pagination=’on’ layout=’grid’ options=’theme:none,info-position:info-below,text-alignment:center,columns:1,filter:none,rating:on,quote-content:short,charlimitextra:(…),display-image:on,image-size:ttshowcase_small,image-shape:circle,image-effect:none,image-link:on’]

Onze bestuursrecht advocaten staan voor u klaar:

  • Direct contact met een advocaat

  • Korte Lijntjes en duidelijke afspraken

  • Beschikbaar voor al uw vragen

  • Verfrissend anders. Focus op klant

  • Snel, efficiënt en resultaatgericht

Vrijblijvend contact opnemen
OF BEL +31 40 369 06 80

Law and More Office

Subsidies

Subsidieverlening houdt in dat u recht heeft op financiële middelen van een bestuursorgaan met het oog op financiering van bepaalde activiteiten. De subsidieverlening heeft altijd een wettelijke basis. Behalve met het stellen van regels, bestuurt de overheid ook met het geven van subsidies. Op deze manier stimuleert de overheid wenselijk gedrag. Aan subsidies worden vaak voorwaarden verbonden. Ook wordt er gecontroleerd of aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Veel organisaties zijn afhankelijk van subsidies. Toch komt het in de praktijk vaak voor dat subsidies worden ingetrokken door de overheid. U kunt daarbij denken aan de situatie dat de overheid aan het bezuinigen is. Tegen een intrekkingsbesluit staat ook rechtsbescherming open. Door bezwaar te maken tegen de intrekking van een subsidie, kunt u er in sommige gevallen voor zorgen dat uw aanspraak op de subsidie blijft bestaan. Twijfelt u of uw subsidie rechtmatig is ingetrokken of heeft u andere vragen omtrent subsidies van de overheid? Neem dan gerust contact op met Law & More. Onze bestuursrecht advocaten adviseren u graag over uw vraagstukken met betrekking tot subsidieverlening door de overheid.

Bestuurlijk toezicht

Advocaat bestuursrechtU kunt ook te maken krijgen met de overheid wanneer er regels in uw omgeving worden overtreden en de overheid u vraagt om op te treden of wanneer de overheid bijvoorbeeld langskomt om naleving van vergunningvoorschriften of andere opgelegde eisen te controleren. Dit wordt ook wel handhaving door de overheid genoemd. De overheid kan hiervoor toezichthouders inzetten. Toezichthouders hebben toegang tot elk bedrijf en mogen daar alle noodzakelijke informatie opvragen en de administratie inzien en meenemen. Hierbij is niet vereist dat er een serieuze verdenking is dat de regels overtreden zijn. Wanneer u geen medewerking verleent in een dergelijk geval, bent u strafbaar.

Wanneer de overheid stelt dat er sprake is van een overtreding, krijgt u de kans te reageren op de eventueel voorgenomen handhaving. Dit kan bijvoorbeeld een last onder dwangsom zijn, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Ook kunnen vergunningen worden ingetrokken ter handhaving.

Een last onder dwangsom houdt in dat de overheid u wil bewegen tot het doen of nalaten van een bepaalde handeling, waarbij u een bedrag verschuldigd wordt als u niet meewerkt. De last onder bestuursdwang gaat nog verder dan dat. Met een last onder bestuursdwang grijpt de overheid zelf in en de kosten van het ingrijpen worden vervolgens op u verhaald. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om het slopen van een illegaal bouwwerk, het opruimen van de gevolgen van een milieuovertreding of het sluiten van een bedrijf zonder vergunning.
Verder kan de overheid ervoor kiezen om in sommige situaties via het bestuursrecht een straf op te leggen in plaats van via het strafrecht. Een voorbeeld hiervan is de bestuurlijke boete. Een bestuurlijke boete kan zeer hoog oplopen. Als u een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u ook een beroep doen op de rechter.

Als gevolg van een bepaalde overtreding kan de overheid ook besluiten om uw vergunning in te trekken. Deze maatregel kan toegepast worden als straf, maar ook als handhaving om herhaling van een bepaalde handeling te voorkomen.

Overheidsaansprakelijkheid

Soms kunnen beslissingen of handelingen van de overheid ook schade veroorzaken. In sommige gevallen is de overheid voor deze schade aansprakelijk en kunt u daarop aanspraak maken. Er zijn veel manieren waarop u als ondernemer of particulier schade op de overheid kunt verhalen.

Onrechtmatige overheidsdaad

Wanneer de overheid onrechtmatig heeft gehandeld, kunt u de overheid aansprakelijk stellen voor schade die u daardoor heeft geleden. Dit wordt in de praktijk een onrechtmatige overheidsdaad genoemd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de overheid uw bedrijf sluit, en de rechter achteraf oordeelt dat dit niet had mogen gebeuren. De financiële schade die u als ondernemer door de tijdelijke sluiting heeft opgelopen, zou u op de overheid kunnen verhalen.

Rechtmatige overheidsdaad

In sommige gevallen kunt u ook schade leiden als de overheid een rechtmatig besluit heeft genomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de overheid een wijziging aanbrengt in het bestemmingsplan, waardoor bepaalde bouwprojecten mogelijk worden gemaakt. Deze bouwprojecten zouden voor u tot derving van inkomsten uit onderneming of waardevermindering van uw woning kunnen leiden. In een dergelijk geval wordt gesproken over een vergoeding voor planschade of nadeelcompensatie.

Onze bestuursrecht advocaten adviseren u graag omtrent de mogelijkheden voor het verkrijgen van schadevergoeding als gevolg van een overheidsdaad.

Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep ImageVoordat een besluit van de overheid aan de bestuursrechter voorgelegd kan worden, zal er eerst een bezwaarprocedure gevoerd moeten worden. Dat houdt in dat u binnen zes weken schriftelijk moet aangeven dat u het niet eens bent met het besluit en waarom niet. Bezwaar maken moet schriftelijk en kan alleen per e-mail als de overheid dat expliciet heeft aangegeven. Telefonisch bezwaar wordt niet gezien als officieel bezwaar.

Nadat een bezwaarschrift is ingediend, krijgt u vaak de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Als u gelijk krijgt en het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard, dan wordt het aangevochten besluit teruggedraaid en komt daar een ander besluit voor in de plaats. Als u geen gelijk krijgt, zal het bezwaar ongegrond worden verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar kan vervolgens ook beroep worden ingesteld bij de rechter. Het indienen van een beroepschrift moet ook weer binnen een termijn van zes weken schriftelijk gebeuren. In sommige gevallen kan het ook digitaal. De rechtbank stuurt een beroepschrift vervolgens door naar de overheidsinstantie met het verzoek alle op de zaak betrekking hebbende stukken toe te sturen en er op te reageren in een verweerschrift.

Vervolgens zal er een zitting worden ingepland. De rechter zal dan alleen een oordeel geven over het aangevochten besluit op bezwaar. Wanneer de rechter u gelijk geeft, zal hij dus uitsluitend het besluit op uw bezwaar vernietigen. De procedure is dan dus nog niet afgelopen. De overheid zal dan namelijk weer een nieuw besluit op het bezwaar moeten nemen.

Fatale termijnen in het bestuursrecht

Na een besluit van de overheid heeft u dus zes weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te stellen. Als u niet tijdig bezwaar maakt, gaat uw kans voorbij om iets tegen het besluit te doen. Als tegen een besluit geen bezwaar of beroep wordt ingesteld, krijgt het namelijk formele rechtskracht. Het wordt dan geacht rechtmatig te zijn, zowel wat betreft de totstandkoming als inhoud ervan. De verjaringstermijn om bezwaar te maken of beroep in te stellen is dus eigenlijk zes weken. Zorg er daarom voor dat u op tijd juridische hulp inschakelt. Bent u het niet eens met een besluit, dan dient u binnen zes weken daartegen een bezwaarschrift of beroepschrift in te dienen. De bestuursrecht advocaten van Law & More kunnen u daarbij adviseren.

Diensten

Bezwaar en beroepOnze bestuursrecht advocaten kunnen voor u op alle terreinen procederen. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van een bezwaarschrift bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente tegen het opleggen van een last onder dwangsom of het procederen bij de rechtbank inzake het niet verlenen van een omgevingsvergunning om te mogen bouwen. De adviespraktijk is een belangrijk onderdeel van ons werk. In veel gevallen kunt u met een juist advies een procedure tegen de overheid voorkomen.

Wij kunnen u onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het aanvragen van subsidies;
  • een uitkering die stopgezet is en de terugvordering ervan;
  • het opleggen van een bestuurlijke boete;
  • de afwijzing van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning;
  • het instellen van bezwaar tegen de intrekking van vergunningen.

Vaak is het procederen binnen het bestuursrecht echt advocatenwerk, hoewel strikt genomen bijstand door een advocaat niet verplicht is. Bent u het niet eens met een overheidsbesluit dat ingrijpende gevolgen heeft voor u? Neem dan direct contact met de bestuursrecht advocaten van Law & More. Wij kunnen u van dienst zijn!

Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Neem Contact Op
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl