facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law & More Logo

Notice of default example

Wat is een ingebrekestelling?

Helaas komt het vaak genoeg voor dat een contractspartij haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Met een ingebrekestelling wordt deze partij nog eenmaal in de gelegenheid gesteld om alsnog (behoorlijk) na te komen binnen een redelijke termijn. Na verstrijking van de redelijke termijn – vermeld in de brief – treedt de schuldenaar in verzuim. Verzuim is vereist om bijvoorbeeld de overeenkomst te kunnen ontbinden of schadevergoeding te vorderen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het zijn dat verzuim niet vereist is. Denk hierbij o.a. aan situaties waarbij nakomen blijvend onmogelijk is, bijvoorbeeld een fotograaf die niet verschijnt op de bruiloft.

Verzuim zonder ingebrekestelling?

In sommige situaties treedt verzuim zonder ingebrekestelling in, bijvoorbeeld als er een fatale termijn is bedongen om de verplichtingen na te komen.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

U kunt de onderstaande voorbeeldbrief gebruiken om uw contractspartij in gebreke te stellen. Elke situatie is echter anders; u zult derhalve zelf de brief verder moeten aanvullen en bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de inhoud. Denk eraan om de brief aangetekend te versturen en al het nodige bewijs (kopie, verzendbewijs etc.) te bewaren.

[Stad/dorp waar u de brief schrijft], [datum]

Onderwerp: Ingebrekestelling

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb op [datum] met u [een/de bijgaande] overeenkomst gesloten [factuurnummer kan eventueel tussen haakjes worden toegevoegd]. [U/naam bedrijf] heeft nagelaten zich aan de overeenkomst te houden.

De overeenkomst verplicht [u/naam bedrijf] ertoe om [leg uit wat de verplichtingen zijn waar de partij zich niet aan heeft gehouden. Doe dit enigszins uitgebreid maar treedt niet te veel in detail].

Ik stel u bij dezen in gebreke en bied u nog eenmaal de kans om binnen 14 (veertien) werkdagen na dagtekening [afhankelijk van de omstandigheden kunt u de termijn aanpassen; de wet vereist een redelijke termijn] alsnog (deugdelijk) na te komen. Na verloop van de gestelde termijn treedt verzuim in en zal ik genoodzaakt zijn rechtsmaatregelen te nemen. Ik zal dan tevens aanspraak maken op de wettelijke rente en eventuele buitengerechtelijke incassokosten en schadevergoeding vorderen.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam en handtekening]

[Zorg dat uw adres op de brief is vermeld].

Op zoek naar meer dan een ingebrekestelling voorbeeld?

U dient ervan bewust te zijn dat bovenstaande ingebrekestelling zeer eenvoudig is en zich niet leent voor elke situatie. Wilt u hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling of hier volledig in ontzorgd worden? Wilt u weten of en per wanneer u wettelijke rente en schadevergoeding kunt vorderen? Bent u er niet zeker van of het nodig is om een ingebrekestelling te versturen of twijfelt u of er in uw situatie verzuim vereist is? Schroom dan niet en neem contact op met Law & More. Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van verbintenissenrecht en helpen u graag verder met al uw vragen en zorgen.

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl