Verzekeringsfraude

Van verzekeringsfraude is sprake wanneer een persoon met opzet een verzekeraar misleidt. Verzekeringsfraude kan op twee manieren plaatsvinden: voordat een verzekeringsovereenkomst is aangegaan of na intreding van het risico. Wanneer iemand een verzekering aanvraagt, moet hij bepaalde informatie aan de verzekeraar doorgeven. Wanneer hij met opzet onjuiste informatie verstrekt, kan er sprake zijn van fraude. De tweede vorm van verzekeringsfraude vindt plaats na intreding van het risico. Nadat het risico is ingetreden (bijvoorbeeld na diefstal, brand of inbraak), probeert de verzekerde meer schade vergoed te krijgen dan hij daadwerkelijk heeft geleden, bijvoorbeeld door de declaratie van een duurder goed dan daadwerkelijk is gestolen.  In dat geval wordt er ook verzekeringsfraude gepleegd.