Energierecht

Het energierecht is veelomvattend en bovendien constant in beweging. Het opwekken van duurzame energie wordt steeds belangrijker. In principe is het energierecht van toepassing wanneer energie gekocht, geleverd of opgewekt wordt. Hierbij kunnen zowel traditionele energieleveranciers als bedrijven en particulieren een rol spelen. De advocaten van Law & More volgen alle ontwikkelingen met betrekking tot het energierecht op de voet. Onze juristen houden zich bezig met alle vormen van energie, bijvoorbeeld olie, aardgas, elektriciteit, warmte, wind- en zonne-energie en biomassa. Onze cliënten zijn leveranciers, producenten, verbruikers en investeerders in energie. Ook toeleveranciers van materialen en diensten op het gebied van energie kunnen op ons advies rekenen. Verder werken wij op het gebied van utility leveringen op industriële sites. Daarbij komen ook producten als stoom en gedemineraliseerd water aan de orde.  Onze specialisten zijn op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving en innovatieve technologieën met betrekking tot energie. Advocatenkantoor Law & More biedt vanuit Eindhoven en Amsterdam de volgende diensten aan:

  • het opstellen van warmte- en energiecontracten;
  • het bieden van advies met betrekking tot in- en verkoop van energie;
  • het bieden van advies met betrekking tot naleving van energiewetgeving en energieakkoorden;
  • het bieden van advies met betrekking tot het opstellen van een duurzaam energiebeleid;
  • het opstellen van energie-efficiëntieplannen;
  • het aanvragen van vergunningen en ontheffingen;
  • het bieden van advies met betrekking tot emissiehandel en certificaathandel.

Alternatieve energie

Energie speelt een belangrijke rol in onze huidige maatschappij. We kunnen vandaag de dag niet meer zonder elektriciteit, licht en warmte. Energie wordt voor het grootste deel opgewekt uit de zogenaamde fossiele energiebronnen: olie- en gasvoorraden die zich in de aarde bevinden. Het gebruik van deze fossiele brandstoffen brengt echter negatieve gevolgen met zich mee. Allereerst blijven fossiele brandstoffen niet eeuwig beschikbaar: op een bepaald moment zullen de olie- en gasvoorraden op zijn. Ook is het gebruik van fossiele brandstoffen slecht voor het milieu. Bij verbranding van deze stoffen komen namelijk broeikasgassen vrij. Dit heeft grote gevolgen voor het klimaat en het milieu. Om dit te voorkomen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen zoals water, wind, zonlicht en biogas. Deze energiebronnen zijn onuitputtelijk en bovendien niet schadelijk voor het milieu.

Energiewetgeving

Om een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid te voeren, zijn er verschillende regels met betrekking tot energie opgesteld. In Nederland is het Energieakkoord voor duurzame groei afgesloten. Dit akkoord richt zich voornamelijk op het verduurzamen van energie. Het streven is om in 2050 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Het Energieakkoord bevat verschillende doelstellingen, die verplichtingen voor bedrijven met zich meebrengen. Deze verplichtingen zien voornamelijk toe op energiebesparing. Daarnaast maakt de Nederlandse overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken die toezien op de verbetering van energie-efficiëntie. Bedrijven die deelnemen aan deze meerjarenafspraken ondervinden verschillende voordelen: het levert kostenbesparingen, procesinnovaties en een duurzaam imago op. Aan de andere kant zijn er ook verplichtingen verbonden aan dergelijke meerjarenafspraken. Gezien de grote hoeveelheid regels die opgesteld zijn met betrekking tot energie, is de kans groot dat u als ondernemer te maken krijgt met het energierecht. Law & More biedt juridische ondersteuning en zorgt ervoor dat u aan alle regels met betrekking tot het energierecht voldoet.

Elektriciteit en gas

Energieleveranciers kunnen zelf energie opwekken, of elektriciteit inkopen bij andere partijen. Elektriciteit inkopen kan op twee manieren: over-the-counter of via de beurs. Bij over-the-counter handel wordt er een contract tussen twee partijen afgesloten. Hierbij lopen partijen wel het risico dat de wederpartij failliet gaat. Het is dus erg belangrijk voor partijen die over-the-counter in energie handelen om credit support van de wederpartij te vragen. Hiermee wordt gegarandeerd dat de wederpartij zijn verplichtingen nakomt en dat de leverancier geen verlies lijdt. Er zijn meerdere manieren om credit support te verkrijgen, die in verschillende mate zekerheid bieden aan partijen. Het is echter ook mogelijk voor energieleveranciers om energie te kopen op de beurs. Hierbij is de beurs de centrale wederpartij en blijven partijen anoniem. Met betrekking tot de handel in energie kennen we de dagmarkt en de termijnmarkt. Op de dagmarkt wordt energie voor de volgende dag ingekocht. Op de termijnmarkt worden lange termijn energiecontracten afgesloten.

De levering van elektriciteit en gas vindt in veel gevallen plaats via een elektriciteits- of gasnetwerk. Personen of bedrijven die andere verbruikers van energie leveren, mogen een dergelijk netwerk in principe niet beheren. Zij zijn verplicht om een netbeheerder aan te wijzen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Wanneer er sprake is van een gesloten distributiesysteem of een directe lijn geldt de plicht om een netbeheerder aan te wijzen niet. Een gesloten distributiesysteem is een zakelijk netwerk, dat geografisch beperkt is en maar een bepaald aantal afnemers mag hebben. Eigenaren van een gesloten distributiesysteem kunnen een ontheffing aanvragen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen. Van een directe lijn is sprake wanneer een elektriciteitslijn of gasleiding een energieproducent rechtstreeks verbindt met een gebruiker van energie. Een directe lijn maakt geen deel uit van een netwerk, dus er is in dit geval geen verplichting om een netbeheerder aan te wijzen.

Voor leveranciers van energie is het van belang om te bepalen of er sprake is van een gesloten distributiesysteem of een directe lijn, omdat dit verschillende voordelen met zich mee kan brengen. Er zijn echter nog meer aspecten waar zij rekening mee moeten houden. Zo kan het mogelijk zijn dat energieleveranciers een vergunning nodig hebben voor het leveren van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Bovendien moeten energieleveranciers ook rekening houden met de bepalingen uit de Warmtewet, wat weer van invloed is op het afsluiten van warmtecontracten.

Law & More biedt juridische ondersteuning voor alle zaken die met gas en elektriciteit te maken hebben. Of het nu gaat om het aanvragen van een vergunning, het opstellen van een energiecontract of het deelnemen aan energiehandel op de beurs, onze specialisten staan voor u klaar.

Emissiehandel en certificaathandel

Het verduurzamen van energie brengt ook mogelijkheden tot handel met zich mee. Dit blijkt uit het ontstaan van emissiehandel en certificaathandel. Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd worden. Om dit te realiseren is het Europe Emission Trading System (EU ETS) opgericht. Dit instrument heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief te verlagen. Voor grote bedrijven die broeikasgassen uitstoten is het verplicht om deel te nemen aan emissiehandel. Het EU ETS wijst jaarlijks een bepaalde hoeveelheid emissierechten aan deelnemende bedrijven toe. Voor elke ton CO2 die bedrijven uitstoten, moeten zij een emissierecht inleveren. Bedrijven die meer uitstoten dan het aantal emissierechten dat zij beschikbaar hebben, moeten emissierechten bijkopen. Bedrijven die minder uitstoten dan verwacht, hebben emissierechten over. Hierdoor ontstaat vraag en aanbod met betrekking tot emissierechten. Bedrijven moeten de afweging maken of het goedkoper is om emissierechten bij te kopen of om zelf maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Bedrijven die onder de EU ETS vallen moeten een emissievergunning aanvraag. Met deze vergunning krijgt het bedrijf toestemming om broeikasgassen uit te stoten. Nadat een emissievergunning verkregen is, kunnen bedrijven in aanmerking komen voor gratis emissierechten. Het kan ook zo zijn dat bedrijven die te maken krijgen met emissierechten een vergunning nodig hebben op grond van de Wet op het financieel toezicht. Door een wetswijziging vallen emissierechten vooraan onder de definitie ‘financiële instrumenten’. Partijen die handelen in emissierechten zijn vanaf deze wetswijziging dan ook vergunningplichtig. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Bedrijven die emissierechten in moeten leveren op grond van regelgeving zijn niet verplicht om een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht aan te vragen. Deze plicht geldt ook niet voor bedrijven die emissiehandel bedrijven als nevenactiviteit.

Naast emissiehandel kennen we ook certificaathandel. Alle stroom die opgewekt wordt krijgt een etiket: grijze stroom of groene stroom. Grijze stroom is opgewekt uit fossiele energiebronnen, groene stroom uit duurzame energiebronnen. Groene stroom krijgt een Garantie van Oorsprong. Dit is een certificaat dat de duurzame herkomst van de groene energie aantoont. In Nederland wordt echter te weinig groene energie opgewekt om aan de vraag te voldoen. Hierdoor is certificaathandel ontstaan. Garanties van Oorsprong en elektriciteit zijn van elkaar losgekoppeld. De certificaten blijven traceerbaar en kunnen verhandeld worden. Deze kunnen dus op een andere plek terechtkomen dan de plaats waar de groene stroom uiteindelijk gebruikt wordt. Bedrijven die veel groene energie opwekken, kunnen de Garanties van Oorsprong verkopen. De handel vindt hierbij direct tussen marktpartijen plaats.

Heeft u vragen over emissierechten? Wilt u een emissievergunning aanvragen? Of heeft u behoefte aan advies met betrekking tot emissiehandel of certificaathandel? Dan kunt u altijd bij Law & More terecht.