Wanneer u een overeenkomst met een andere partij sluit, bestaat er altijd het risico dat de tegenpartij deze overeenkomst niet nakomt. Dit is natuurlijk erg vervelend. Afhankelijk van de overeenkomst, zijn er echter verschillende mogelijkheden om nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Voordat er verdere stappen ondernomen kunnen worden, moet u eerst een ingebrekestelling naar de tegenpartij sturen.

INGEBREKESTELLING OPSTELLEN?
SCHAKEL JURIDISCHE HULP IN

Contact-orange

Ingebrekestelling

Wanneer u een overeenkomst met een andere partij sluit, bestaat er altijd het risico dat de tegenpartij deze overeenkomst niet nakomt. Dit is natuurlijk erg vervelend. Afhankelijk van de overeenkomst, zijn er echter verschillende mogelijkheden om nakoming van de overeenkomst af te dwingen. Voordat er verdere stappen ondernomen kunnen worden, moet u eerst een ingebrekestelling naar de tegenpartij sturen. De ingebrekestelling moet aan een aantal eisen voldoen, Law & More helpt u hier graag bij.
Snelmenu

Wat is een ingebrekestelling?

Voordat een overeenkomst ontbonden kan worden of er een schadevergoeding van de tegenpartij geëist kan worden, moet de tegenpartij in verzuim zijn. Verzuim is volgens de wet de toestand waarin de tegenpartij, die dan de schuldenaar wordt genoemd, zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Voordat de schuldenaar in verzuim is, moet hem een kans geboden worden om de overeenkomst alsnog na te komen. Dit gebeurt door middel van een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar opgedragen wordt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Volgens de wet moet de schuldenaar de kans krijgen om binnen een ‘redelijke termijn’ zijn verplichtingen na te komen. In veel gevallen wordt een termijn van veertien dagen als redelijk beschouwd. Deze termijn wordt vaak gebruikt wanneer de schuldenaar na heeft gelaten om een betaling te doen. Een termijn van veertien dagen wordt echter niet in alle gevallen als redelijk beschouwd. Dit is namelijk afhankelijk van de situatie. Een redelijke termijn kan daardoor variëren van een paar uur tot zelfs enkele maanden.

Een ingebrekestelling is niet bedoeld om verzuim van de schuldenaar vast te stellen of te creëren, maar dient om de schuldenaar nog een laatste (reële) kans te geven om de gemaakte afspraken na te komen. Het daadwerkelijke verzuim treedt in op het moment dat de schuldenaar er, na het verstrijken van de in de ingebrekestelling gestelde termijn, nog steeds niet in slaagt om de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

Tom Meevis

Tom Meevis

Managing Partner / Advocaat

 Bel +31 (0) 40 369 06 80

Dit kan Law & More ook voor u betekenen

Samenwerkingsovereenkomst image

Samenwerkingsovereenkomst

Wilt u een samenwerkingsovereenkomst opstellen? Law & More staat u bij

Overeenkomst opstellen image

Vaststellingsovereenkomst

Bij het opstellen van een overeenkomst komt zeer veel kijken. Schakel daarom hulp in

Nationaal -en internationaal image

Arbeidsovereenkomst

Wilt u graag ondersteuning met het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Schakel Law & More in

In gebreke stellen image

Aandeelhoudersovereenkomst

Wilt u graag, naast uw statuten, aparte regels maken voor uw aandeelhouders? Vraag juridische steun aan

“Tijdens de
kennismaking werd mij meteen
duidelijk dat Law & More een
duidelijk plan van aanpak heeft”

Wat moet er in een ingebrekestelling?

Aan een ingebrekestelling worden niet veel eisen gesteld. Het is wel verstandig om tijdens het opstellen van een ingebrekestelling met de volgende punten rekening te houden:

• Een ingebrekestelling is altijd schriftelijk; alleen mondeling is niet voldoende. Om er zeker van te zijn dat de schuldeiser de ingebrekestelling ontvangt, is het gebruikelijk om deze per aangetekende post te versturen.

• In de ingebrekestelling wordt aangegeven wat de verplichtingen van de schuldenaar zijn en wordt medegedeeld dat deze verplichtingen niet zijn nagekomen.

• Het is verstandig om in de ingebrekestelling letterlijk aan te geven dat u de schuldenaar in gebreke stelt.

• In de ingebrekestelling moet een redelijke termijn voor de schuldenaar opgenomen worden waarbinnen de overeenkomst nagekomen moet worden.

• Eventueel kan aangegeven worden dat u juridische stappen onderneemt indien de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet.

• Het is mogelijk om in de ingebrekestelling op te nemen dat buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening gebracht worden.

Heeft u hulp nodig met het opstellen van uw ingebrekestelling? Of betaalt de schuldenaar niet en wilt u graag juridische stappen ondernemen? Law & More is de partner die u zoekt.

Situaties waarin een ingebrekestelling niet nodig is

In de wet is vastgelegd dat het in bepaalde situaties niet nodig is om een ingebrekestelling naar de schuldenaar te sturen. Er zijn namelijk situaties waarbij verzuim intreedt zonder ingebrekestelling. Dit is in de volgende gevallen:

  • Wanneer een bepaalde termijn uit het contract verstreken is zonder dat de verplichting is nagekomen, tenzij de termijn een ander doel heeft. In dit geval is een bepaalde deadline uit de overeenkomst niet gehaald.
  • Wanneer de verbintenis die niet is nagekomen voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding wegens wanprestatie.
  • Wanneer uit mededelingen of de houding van de schuldenaar blijkt dat de overeenkomst niet nagekomen wordt.

In andere gevallen is het intreden van verzuim in het geheel niet nodig en hoeft er dus ook geen ingebrekestelling verstuurd te worden. Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • Op het moment dat nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is en schadevergoeding gevorderd wordt.
  • Op het moment dat nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is en ontbinding van de overeenkomst gevorderd wordt.

In de gevallen dat er volgens de wet geen ingebrekestelling nodig is, moet echter wel rekening gehouden worden met hetgeen wat tussen de partijen is afgesproken. In veel contracten en algemene voorwaarden is namelijk opgenomen dat er altijd een ingebrekestelling verstuurd moet worden voordat de overeenkomst ontbonden kan worden en een schadevergoeding geclaimd kan worden. Deze afspraken tussen partijen hebben dan voorrang op de wettelijke regels met betrekking tot het versturen van een ingebrekestelling.

Vergeten ingebrekestelling te sturen

Ingebrekestelling
Het vergeten om een ingebrekestelling te versturen kan grote gevolgen hebben. Het niet sturen van een ingebrekestelling, terwijl dit wel vereist is, kan namelijk leiden tot het onrechtmatig vorderen van een schadevergoeding of tot het onrechtmatig ontbinden van de overeenkomst. Dergelijke zaken kunnen door de rechter beoordeeld worden

Wanneer er onrechtmatig een schadevergoeding is gevorderd, zal de rechter oordelen dat de gevorderde schadevergoeding moet worden afgewezen omdat er geen ingebrekestelling verzonden is. De partij die de schadevergoeding heeft gevorderd, moet dan de proceskosten betalen. Dit kan om enkele honderden euro’s gaan. Wanneer een overeenkomst onrechtmatig ontbonden is, kan het gevolg zijn dat de eisende partij zowel de proceskosten als een schadevergoeding moet betalen.

Om bovenstaande situaties te voorkomen, wordt een ingebrekestelling vaak toch voor de zekerheid verzonden. Twijfelt u of het nodig is om een ingebrekestelling te versturen, dan raden wij u aan om dit toch te doen. Heeft u vragen of hulp nodig met het opstellen van een ingebrekestelling? Neem dan contact op met Law & More.

Heeft u een advocaat uit Eindhoven nodig?
Neem dan telefonisch contact op via +31 (0) 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:

mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Contact Advocaat Eindhoven